Maatregelen van kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming kan een verzoek indienen bij de rechter om een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken. De rechter beoordeelt vervolgens het verzoek van de Raad. Als hij het nodig vindt dat het gezin verplichte hulp krijgt, geeft hij de opdracht de kinderbeschermingsmaatregel uit te voeren.

Ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling is een gezagsbeperkende maatregel. Bij ondertoezichtstelling krijgen de ouders bij de opvoeding hulp en steun van een gezinsvoogdijwerker van het Bureau Jeugdzorg of van een landelijk werkende instelling voor (gezins)voogdij. Het kind kan thuis blijven wonen of het kan uit huis worden geplaatst, maar de ouders behouden het gezag over het kind. Zij zijn daarbij wel verplicht de aanwijzingen van de gezinsvoogdijwerker op te volgen.

Voogdij
Als de ouders de verzorging en de opvoeding van hun kind niet aankunnen of het kind ernstig verwaarlozen of misbruiken kunnen ze uit het ouderlijk gezag worden ontheven of uit het ouderlijk gezag worden ontzet. Het kind wordt uit huis geplaatst. Het Bureau Jeugdzorg of een landelijk werkende instelling voor (gezins)voogdij krijgt de voogdij over het kind. Het kind gaat meestal voor onbepaalde tijd naar een pleeggezin of een instelling.
In geval van ontheffing en ontzetting uit het ouderlijk gezag kunnen ouders na verloop van tijd de rechter vragen in hun gezag hersteld te worden.

Het gaat in dit artikel uitsluitend over justitiële kinderbescherming. Als bijvoorbeeld de ouders zijn overleden en familieleden voor de kinderen gaan zorgen, dan wordt dit niet meegeteld in de voogdijcijfers.

Voogdij asiel
Bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen (voorheen alleenstaande minderjarige asielzoekers of ama's) wordt de voogdij toegewezen aan de stichting Nidos. Het ministerie van Justitie heeft het Nidos aangewezen als gespecialiseerde instelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Nidos is wettelijke vertegenwoordiger van het kind en beschermt als zodanig de rechten van het kind.

Voorlopige Voogdij
Van voorlopige voogdij is sprake als de kinderrechter in een crisissituatie het gezag over een minderjarige (voorlopig) overdraagt aan een Bureau Jeugdzorg of een landelijk werkende instelling voor (gezins)voogdij. Dit ter voorkoming van ernstig gevaar voor de zedelijke of geestelijke belangen of voor de gezondheid van een minderjarige.