Schuld overheid bijzonder sterk gestegen

  • Schuld overheid bijna 60 procent van bbp
  • Meer schuld door kredietcrisis
  • Tekort gemeenten fors hoger

De overheidsschuld is in 2008 fors toegenomen. De toename bedraagt 87,4 miljard euro. De schuld aan het eind van 2008 is daarmee uitgekomen op 346,2 miljard euro. Dit is 58,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit blijkt uit de eerste ramingen van het CBS.

De grote toename van de bruto schuld is een gevolg van de kredietcrisis. In het vierde kwartaal van 2008 heeft de Staat forse kapitaalinjecties gedaan in de financiële sector. Overname van Fortis Nederland en ABN Amro en kapitaalversterking van ING, SNS Reaal en Aegon heeft de overheid ongeveer 37 miljard euro gekost. Daarnaast heeft de Staat bijna 44 miljard euro aan Fortis Nederland geleend. Zonder deze overheidsinterventies zou de schuld met ongeveer 6 miljard euro gestegen zijn. Per inwoner is de schuld met 5 duizend euro gestegen en bedraagt thans meer dan 21 duizend euro.

Het begrotingsoverschot kwam in 2008 uit op 6,1 miljard euro. De overheid kreeg in 2008 ruim 17 miljard euro meer aan inkomsten binnen dan in 2007. Voor bijna twee derde kwam dit door de belasting- en premie-opbrengsten die bijna 5 procent toenamen. Daarnaast brachten de hogere aardgasbaten nog eens meer dan 4 miljard extra in het laatje. Dit is een stijging van ruim 50 procent.
De uitgaven van de overheid namen in 2008 met ruim 13 miljard toe. De uitgaven stegen over een breed front van ambtenarensalarissen tot uitkeringen.

De lokale overheid liet een flinke verslechtering van het saldo zien. Het tekort bereikte een recordhoogte van 3,1 miljard euro. In 2007 waren de inkomsten nog nagenoeg gelijk aan de uitgaven. Bij de gemeenten verdubbelde het tekort ruim tot 3,5 miljard euro. Het forse tekort werd veroorzaakt door hogere uitgaven. Onder meer de investeringen namen fors toe. Ook de overige lagere overheden lieten een verslechtering van het saldo zien. De waterschappen kwamen uit op een tekort van 0,4 miljard euro, terwijl de provincies hun overschot zagen afnemen tot 0,2 miljard euro.

Bij de centrale overheid bedroeg het overschot vorig jaar 4,2 miljard euro. De sociale fondsen behaalden een overschot van 4,9 miljard euro.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads