Sterke groei onvolledige AOW-uitkeringen

In december 2008 waren er 464 duizend onvolledige AOW-uitkeringen. Dit is 17 procent van het totaal aantal AOW-uitkeringen. Het aantal onvolledige AOW-uitkeringen is de afgelopen twintig jaar meer dan verdrievoudigd. Hierdoor is ook het aantal 65-plussers in de bijstand flink gestegen.

Toename door internationale migratie

Vooral door de toegenomen internationale migratie zijn er meer mensen die geen volledige AOW-rechten hebben opgebouwd. Enerzijds gaat het om mensen die op volwassen leeftijd naar Nederland zijn geïmmigreerd. Onder hen zijn veel arbeidsmigranten die vanaf de jaren zestig naar Nederland kwamen. Anderzijds betreft het mensen die voor hun 65e Nederland hebben verlaten.

De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van het aantal verzekerde jaren. Voor elk jaar dat de pensioengerechtigde tussen de 15 en 65 jaar niet verzekerd is geweest, bijvoorbeeld vanwege wonen in het buitenland, wordt op het ouderdomspensioen 2 procent gekort.

Ontwikkeling aantal AOW-uitkeringen

Ontwikkeling aantal AOW-uitkeringen

Vooral in Randstad en aan de grens

Vooral gemeenten in de Randstad kennen een hoge concentratie onvolledige AOW-uitkeringen. Dit komt doordat er naar verhouding meer eerste generatie niet-westerse allochtonen in deze regio wonen dan in andere delen van Nederland. Ook in de grensgemeenten worden relatief veel gekorte AOW-pensioenen verstrekt. In deze grensgemeenten betreft dit vaker westerse allochtonen en autochtonen dan in de Randstad.

Aandeel onvolledige AOW-uitkeringen in totaal aantal AOW-uitkeringen, december 2008

Aandeel onvolledige AOW-uitkeringen in totaal aantal AOW-uitkeringen, december 2008

Steeds meer 65-plussers in de bijstand

Huishoudens van personen die geen volledige AOW-uitkering ontvangen, hebben een groter risico dat hun inkomen onder het bestaansminimum ligt. Zij kunnen dan een beroep doen op de bijstand. Door het groeiende aantal onvolledige AOW-uitkeringen is het aantal bijstandsuitkeringen aan 65-plussers in de afgelopen tien jaar verdubbeld. Dit terwijl het totale aantal bijstandsuitkeringen met 29 procent is gedaald.
Eind 2008 gingen 33 560 bijstandsuitkeringen naar huishoudens waarvan de aanvrager 65 jaar of ouder was: ofwel een op de negen uitkeringen. Op dit moment bestaat deze groep bijstandsontvangers voor 88 procent uit allochtone gezinnen. Hiervan is 82 procent van niet-westerse herkomst.

Ontwikkeling aantal bijstandsuitkeringen

Ontwikkeling aantal bijstandsuitkeringen

Katja Chkalova

Bron:
StatLine, AOW-uitkeringen

StatLine, Bijstand

De Nederlandse samenleving 2008, hoofdstuk 13