Van de Nederlanders heeft 4 procent suikerziekte

Het aandeel inwoners van Nederland met suikerziekte is gestegen van bijna 3 procent in 2001/2002 naar 4 procent in 2007/2008. Suikerziekte komt relatief vaak voor bij ouderen en niet-westerse allochtonen. Dat laatste hangt deels samen met ernstig overgewicht. Met deze risicofactor hebben niet-westerse allochtonen vaker te kampen dan autochtonen.

Suikerziekte neemt toe

In 2007/2008 gaf 4 procent van de Nederlanders aan suikerziekte te hebben. Dat is ruim 1 procentpunt meer dan in de periode 2001/2002. Deze toename hangt samen met de vergrijzing van de bevolking en het gestegen aandeel mensen met ernstig overgewicht. Suikerziekte komt meer voor bij ouderen en mensen met obesitas.

Ook actievere opsporing door huisartsen en een grotere alertheid bij mensen door voorlichtingscampagnes hebben echter bijgedragen aan de toename van het aantal mensen dat weet dat ze suikerziekte hebben. Van de suikerziektepatiënten gebruikt ruim 1 op de 5 insuline vanaf kort na de constatering van de ziekte.

Suikerziekte naar leeftijd

Suikerziekte naar leeftijd

Vaker suikerziekte bij niet-westerse allochtonen

Onder niet-westerse allochtonen komt suikerziekte vaker voor dan onder autochtonen. Het meest komt de ziekte voor bij Surinamers/Antillianen/Arubanen en Turken/Marokkanen. Gecorrigeerd voor leeftijdsverschillen komt suikerziekte bij deze twee groepen twee tot drie keer vaker voor dan bij autochtonen. Daarbij is gekeken naar mensen van 25 jaar of ouder, omdat de ziekte bij jongeren nauwelijks voorkomt.

Suikerziekte bij 25-plussers (gecorrigeerd voor leeftijdsverschillen), 2001/2008

Suikerziekte bij 25-plussers (gecorrigeerd voor leeftijdsverschillen), 2001/2008

Suikerziekte vooral bij eerste generatie

Waarom sommige groepen niet-westerse allochtonen vaker aan suikerziekte lijden is niet exact aan te geven. De plotselinge overgang van een niet-geïndustrialiseerde samenleving in het land van herkomst naar een westers geïndustrialiseerd land wordt wel gezien als een mogelijke oorzaak. Suikerziekte komt inderdaad meer voor onder eerste generatie niet-westers allochtone 25-plussers dan onder de tweede generatie.

Ook leefstijlfactoren, zoals voeding en de mate van bewegen, kunnen een rol spelen. Ernstig overgewicht komt bijvoorbeeld vaker voor bij de Turken/Marokkanen en Surinamers/Antillianen/Arubanen dan bij de andere herkomstgroeperingen.

Ernstig overgewicht bij 25-plussers (gecorrigeerd voor leeftijdsverschillen), 2001/2008

Ernstig overgewicht bij 25-plussers (gecorrigeerd voor leeftijdsverschillen), 2007/2008

Jan-Willem Bruggink

Bron: StatLine, Zelfgerapporteerde medische consumptie, gezondheid en leefstijl