Meer uren formele kinderopvang bij hogere arbeidsduur

Moeders die veel uren werken, maken meer gebruik van formele kinderopvang dan moeders met een kleine baan. Daarentegen hangt het aantal opvanguren nauwelijks samen met de arbeidsuren van de vaders.

Gemiddeld bijna 1 300 uur kinderopvang

Huishoudens die zowel in 2006 als in 2007 een kinderopvangtoeslag ontvingen, maakten per jaar gemiddeld bijna 1 300 uur gebruik van formele kinderopvang. Een moeder met een volledige baan had bijna 1 550 uur kinderopvang per jaar. Dat is aanzienlijk meer dan moeders met een kleine deeltijdbaan (ruim 1 000 uur). Het aantal uren formele opvang hangt nauwelijks samen met het aantal arbeidsuren van de vader.

Formele opvang naar arbeidsduur vrouwen, 2007

Formele opvang naar arbeidsduur vrouwen, 2007

Veel nieuwe toeslagontvangers, weinig uitstroom

Ouders komen in aanmerking voor een kinderopvangtoeslag als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals dat de aanvrager en eventuele partner beiden werkzaam zijn. In 2007 ontvingen 388 duizend huishoudens een toeslag voor formele kinderopvang. Bijna 254 duizend huishoudens ontvingen de toeslag ook al in 2006, 134 duizend huishoudens ontvingen de kinderopvangtoeslag in 2007 voor het eerst. De uitstroom van huishoudens die in 2006 wel, maar in 2007 geen kinderopvangtoeslag ontvingen, was met 15 duizend gering.

Huishoudens met kinderopvangtoeslag

Huishoudens met kinderopvangtoeslag

Veel gastouders onder nieuwe toeslagontvangers

Van het aantal huishoudens dat in 2007 voor het eerst gebruik maakte van kinderopvang had ruim de helft dagopvang en bijna 30 procent gastouderopvang. De instromers maakten vaker gebruik van gastouderopvang dan de huishoudens die ook in 2006 kinderopvangtoeslag kregen. Van de huishoudens die zowel in 2006 als in 2007 kinderopvangtoeslag ontvingen, maakte het overgrote deel gebruik van dagopvang en buitenschoolse opvang.

Instroom en doorstroom naar soort opvang, 2007

Instroom en doorstroom naar soort opvang, 2007

Martine Mol

Bron:
Huishoudens met kinderopvangtoeslag naar soort opvang en arbeidsduur