Besteedbaar inkomen

Het besteedbare inkomen is het bruto-inkomen verminderd met:

• betaalde inkomensoverdrachten;
• premies inkomensverzekeringen;
• premies ziektekostenverzekeringen;
• belastingen op inkomen en vermogen.

Betaalde inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals de alimentatie betaald aan de ex-echtgeno(o)t(e).
Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor verzekering in verband met werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschikheid en pensioen.
Premies ziektekostenverzekeringen omvatten de premies zorgverzekering en de premie AWBZ.

De gepresenteerde uitkomsten zijn ontleend aan de Inkomensstatistiek van het CBS. De cijfers zijn voorlopig.