Stedelijke gemeente

Bij de indeling van gemeenten naar stedelijkheid is uitgegaan van de situatie op 1 januari 2007 en de zogeheten omgevingsadressendichtheid. Gemeenten met een omgevingsadressendichtheid van 1 500 of meer zijn beschouwd als stedelijk, gemeenten met een dichtheid kleiner dan 1 000 als landelijk. De stedelijkheidsklasse ‘matig stedelijk’ is hier buiten beschouwing gelaten. Dat verklaart waarom het totaal hier niet tot 100 procent optelt.