Wettelijke schuldsaneringen

Wettelijke schuldsaneringen in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) worden door de rechter uitgesproken als er geen andere mogelijkheden meer zijn om problematische schulden op te lossen. De wettelijke schuldsaneringsregeling is gestart in december 1998 en vormt een onderdeel van de Faillissementswet. Met deze wettelijke schuldsaneringsregeling wordt voorkomen dat mensen jarenlang achtervolgd worden door hun schuldenlast.

Privépersonen en zelfstandige ondernemers die niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op deze regeling met de bedoeling te komen tot een sanering van de schulden. Onder toezicht van een bewindvoerder betaalt de schuldenaar volgens een strikt regime naar capaciteit zo veel mogelijk van zijn schulden aan zijn schuldeisers terug. Schuldeisers zijn verplicht hieraan mee te werken. Na (meestal) drie jaar scheldt de rechter een eventuele restschuld kwijt en verleent daarmee een schone lei.

Voordat iemand tot de Wnsp toegelaten wordt, moet eerst het zogenaamde minnelijke traject doorlopen worden bij de Gemeentelijke Kredietbank of Sociale Dienst in de eigen gemeente. Deze instanties maken een inventarisatie van de schuldeisers en de hoogte van de schulden en proberen hierover een akkoord te bereiken met de schuldeisers. Wanneer alle schuldeisers akkoord gaan met dit aanbod, is het minnelijk traject gelukt. Als één of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan, is het minnelijk traject mislukt. De schuldhulpverlener stelt dan een verzoekschrift op om tot de Wsnp toegelaten te worden. Tijdens een zitting vraagt de rechter om aanvullende informatie en legt uit welke verplichtingen er zijn. Daarnaast hoort de schuldenaar of deze wordt toegelaten. Er bestaat nog een alternatief om tot de Wsnp toegelaten te worden door een eigen faillissement aan te vragen bij de rechtbank. Dit faillissement kan direct toegang bieden tot de Wsnp.