Meer jongeren aan het werk

Sinds 2004 is het aandeel werkenden onder de niet-schoolgaande jongeren toegenomen. Jongeren met een startkwalificatie profiteerden meer van de aantrekkende economie dan jongeren zonder startkwalificatie. Mannen die niet actief zoeken naar werk gaven arbeidsongeschiktheid of ziekte als belangrijkste reden op. Voor vrouwen is dat de zorg voor het gezin of huishouden.

Ruim 80 procent niet-schoolgaande jongeren werkt

In 2007 waren er 830 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar die niet meer op school zaten. Ruim 80 procent daarvan had werk. Van de overige jongeren waren er 42 duizend werkloos en 97 duizend niet-actief op de arbeidsmarkt.

Arbeidspositie niet-schoolgaande jongeren (15 tot 27 jaar)

Arbeidspositie niet-schoolgaande jongeren (15 tot 27 jaar)

Aandeel werkloze jongeren afgenomen

Sinds 2004 is de groep niet-schoolgaande jongeren die niet werken met 47 duizend gedaald. Het aandeel niet-werkende jongeren in het totaal aantal niet-schoolgaande jongeren daalde van 21 procent in 2004 tot 16,8 procent in 2007. Dat komt doordat het aantal werkloze jongeren in deze periode van hoogconjunctuur bijna halveerde. Het aandeel jongeren dat niet actief is op de arbeidsmarkt bleef min of meer gelijk.

Zonder startkwalificatie drie keer zo vaak zonder werk

Onder jongeren zonder startkwalificatie bevonden zich in 2007 bijna drie keer zo veel niet-werkenden als onder leeftijdsgenoten met startkwalificatie. Jongeren met een startkwalificatie profiteerden bovendien meer van de aantrekkende economie. Zo daalde het aandeel niet-werkende jongeren met een startkwalificatie sinds 2004 met ruim een kwart, terwijl dat voor de jongeren zonder startkwalificatie 10 procent was.

Niet-werkende, niet-schoolgaande jongeren (15 tot 27 jaar) met en zonder startkwalificatie

Arbeidspositie niet-schoolgaande jongeren (15 tot 27 jaar) met en zonder startkwalificatie

Redenen om niet actief te zijn op de arbeidsmarkt

De belangrijkste reden voor mannen om niet actief te zijn op de arbeidsmarkt is ziekte of arbeidsongeschiktheid. Vrouwen geven zorg voor gezin of huishouden op als belangrijkste reden om niet actief op zoek te zijn naar werk. Dit zijn meestal jonge alleenstaande moeders.

Redenen voor niet-schoolgaande jongeren (15 tot 27 jaar) om niet actief te zijn op de arbeidsmarkt, 2007

Redenen voor niet-schoolgaande jongeren (15 tot 27 jaar) om niet actief te zijn op de arbeidsmarkt, 2007

Marjolein Korvorst en Francis van der Mooren

Bron: Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken

Downloads