In 2007 beperkte schade door kredietcrisis

Nederlandse financiële instellingen hebben in 2007 beperkte hinder ondervonden van de internationale kredietcrisis. De waardevermindering van hun financiële activa door (wissel)koersverliezen bedroeg in 2007 slechts 32 miljard euro. De winst voor belasting nam af ten opzichte van 2006, maar de winst was nog wel duidelijk hoger dan in 2005. Dit blijkt uit de nieuwste
jaargegevens van het CBS over de Nederlandse economie.

Winst banken 14 procent lager

De winst van banken was vorig jaar 14 procent lager dan in 2006. De rentemarges liepen sterk terug terwijl de provisiebaten iets hoger waren. De inkomsten uit vermogen van banken liepen als gevolg van opgelopen (rente)tarieven en gestegen dividendontvangsten met liefst 22 procent op. Daartegenover stond echter een sterkere stijging van de rentelasten met bijna 30 procent. Ook stegen de loonkosten ruim 10 procent.

Matig jaar voor verzekeraars, goed jaar voor pensioenfondsen

De winst van verzekeraars daalde in 2007 met 8 procent tot 5,3 miljard euro. De verzekeraars verkochten minder beleggings- en levensverzekeringspolissen en hadden te kampen met fors hogere uitkeringen voor brand- en stormschade. De pensioenfondsen echter behaalden flink meer inkomsten uit belegd vermogen. De rentebaten en de dividendinkomsten namen beide fors toe. De door verzekeraars en pensioenfondsen ontvangen pensioenpremies bedroegen 37 miljard euro, terwijl 32 miljard aan pensioen werd uitgekeerd.

Toename financiële activa ondanks koers- en valutaverliezen

De financiële activa van banken namen in 2007 met 534 miljard euro toe tot ruim 3,1 biljoen euro. Deze toename kwam tot stand door aankopen van aandelen, obligaties en deposito’s en het verstrekken van leningen. De daling van de dollar en, in de tweede helft van 2007, van de aandelenmarkten hadden een negatief effect van slechts 15 miljard euro op de waarde van de financiële activa ultimo 2007.
De financiële activa van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen groeiden met 14 miljard tot 1 066 miljard, dit ondanks (wissel)koersverliezen van 17 miljard euro. De voorzieningen die verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen aanhouden om aan hun pensioenverplichtingen te voldoen, namen in 2007 met bijna 17 miljard toe tot 967 miljard euro. In voorgaande jaren was de toename aanzienlijk groter.

Hoogste inkomensgroei huishoudens in zes jaar

Huishoudens profiteerden in 2007 sterk van het verder aantrekken van de economie. Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens groeide in 2007 met 3,7 procent. Dit is de hoogste stijging sinds 2001. Belangrijke oorzaken zijn de banengroei van meer dan 200 duizend, een hogere incidentele loonstijging en goed draaiende zelfstandigen. De consumptie bleef met een groei van2,1 procent aanzienlijk achter bij de reële stijging van het inkomen.

Huishoudens staken zich per saldo voor 44 miljard euro meer in de hypothecaire schuld. Deze toename is iets minder dan in 2006. De uitstaande hypothecaire schuld van Nederlandse huishoudens bedroeg eind vorig jaar 588 miljard euro. De spaartegoeden van huishoudens zijn in 2007 wederom fors toegenomen. De toename van 15 miljard euro kwam deels tot stand door verkoop van aandelen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.

- Niet-financiële ondernemingen presteerden weer goed in 2007

- Uitgaven uitkeringen blijven achter bij totale overheidsuitgaven

- Nationaal inkomen stijgt iets minder snel dan bbp