In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

  • Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad
  • Ook meer huishoudens in Noord-Brabant en Gelderland
  • Noordoost-Groningen en Zuid-Limburg krimpen
  • Meer Europese immigranten in de grote steden

In 2025 telt Nederland 8 miljoen huishoudens, 800 duizend meer dan begin 2007. Hoewel sommige plaatsen in het land al te maken hebben met een dalend inwonertal zullen ook in de toekomst nog veel gemeenten groeien. Zeker als het gaat om het aantal huishoudens is er op veel plaatsen een forse groei. Vooral in de Randstad en de omringende gebieden kan dit tot extra drukte en woningvraag leiden. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht komen er naar verwachting 410 duizend huishoudens bij. In de provincies Flevoland, Gelderland en Noord-Brabant 260 duizend. In het noordoosten van Groningen en het zuiden van Limburg zal het aantal huishoudens juist dalen. Dit blijkt uit de nieuwe regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Vooral aan de noordoostelijke zijde van de Randstad neemt het aantal huishoudens sterk toe. De regio Groot-Amsterdam en de provincie Utrecht groeien gezamenlijk met 190 duizend huishoudens, een toename van 17 procent. In Groot-Amsterdam komen er 90 duizend huishoudens bij, in de provincie Utrecht 100 duizend. Voor de provincie Flevoland wordt een toename van 50 duizend huishoudens verwacht, vooral door een verdere groei van Almere.
Het zuidwesten van de Randstad groeit minder sterk. De regio’s Groot-Rijnmond en agglomeratie ’s Gravenhage groeien beide tot 2025 met zo’n 40 duizend huishoudens.

Hoewel het aantal inwoners er niet veel meer groeit, wordt ook voor de provincies Gelderland en Noord-Brabant nog een flinke toename van het aantal huishoudens verwacht. Dit komt doordat steeds meer mensen alleen gaan wonen. Tot 2025 komen er in Gelderland 100 duizend huishoudens bij, in Noord-Brabant 110 duizend.
In de regio Zuid-Limburg en het noordoosten van Groningen gaat het aantal huishoudens naar verwachting dalen. Deze gebieden kenden de laatste jaren al een daling van het aantal inwoners, terwijl het aantal huishoudens er ongeveer gelijk bleef. Sterfte speelt een belangrijke rol in de verwachte krimp; er wonen relatief veel ouderen in deze regio’s. Daarnaast verliezen deze gebieden huishoudens door verhuizingen en internationale migratie. Ten westen van het krimpgebied Noordoost-Groningen groeit de stad Groningen en de omliggende gemeenten nog wel met bijna 30 duizend huishoudens.

In 2025 wonen er naar verwachting meer westerse en minder niet-westerse allochtonen in de vier grote steden dan nu het geval is. Het aandeel westerse allochtonen neemt er toe van 12 procent in 2007 tot 16 procent in 2025. Dit komt met name door instroom van immigranten uit Europa. Het aandeel niet-westerse allochtonen daalt juist, van 33 naar 27 procent. Buiten de grote steden stijgt het aandeel van deze groep. In 2025 is 13 procent van de Nederlandse bevolking van niet-westerse herkomst. Nu is dat nog 11 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads