Meer huishoudelijke verzorging in stedelijke gebieden

Het aantal mensen dat zorg ontving die gefinancierd werd uit de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ) en daarvoor een eigen bijdrage betaalde, is in de periode 2004-2006 nagenoeg constant gebleven. Ongeveer 600 duizend personen van 18 jaar of ouder kregen in 2006 zorg zonder verblijf in een instelling. Bij deze zorg gaat het om huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of verpleging in de thuissituatie. Daarnaast verbleven in 2006 ongeveer 230 duizend personen in een zorginstelling gefinancierd uit de AWBZ, bijvoorbeeld in een verpleeg- of een verzorgingshuis.

Vooral mensen van 80 jaar en ouder maken gebruik van zorg zonder verblijf (40 procent). In stedelijke gebieden gebruiken naar verhouding meer mensen zorg zonder verblijf dan op het platteland. Dat komt vooral doordat in stedelijke gebieden meer mensen huishoudelijke hulp ontvangen. Bij persoonlijke verzorging en verpleging is er namelijk geen verschil tussen stad en platteland.

Aandeel personen met huishoudelijke verzorging, 2006

Aandeel personen met huishoudelijke verzorging, 2006

Bron: StatLine,