Forse toename vrouwelijke honderdplussers

Op 1 januari 2008 telde ons land 1 486 inwoners van 100 jaar of ouder. Dat waren er 91 meer dan in 2007. De forse toename bestond volledig uit vrouwen. Onder de honderdplussers zijn slechts 193 mannen.

Aantal honderdplussers

Aantal honderdplussers

Toename alleen bij vrouwen

In de afgelopen kwart eeuw is de aanwas van eeuwelingen vrijwel volledig toe te schrijven aan vrouwen. Het aantal mannen op de hoogste leeftijden veranderde maar weinig. Naar verwachting zal de toename van het aantal honderdplussers ook in de komende jaren vooral uit vrouwen bestaan.

Aantal mannen per 100 vrouwen

Aantal mannen per 100 vrouwen

Negentigers bepalen verloop

Het verschil in de trends bij mannen en vrouwen hangt samen met de aantallen negentigers. Het aantal mannelijke negentigers stagneert doordat het sterfterisico van mannen zich tussen eind jaren zestig en begin jaren tachtig ongunstig ontwikkelde. Hierdoor wordt ook de sekseverhouding steeds schever. Momenteel is nog maar een op de acht honderdplussers een man.

Honderdplussers in een aantal Europese landen, 2007

Honderdplussers in een aantal Europese landen, 2007

Nederland geen koploper meer

Enkele decennia geleden behoorde Nederland binnen Europa tot de koplopers wat betreft het aandeel honderdplussers in de bevolking. Hoewel de cijfers voor enkele landen vermoedelijk minder betrouwbaar zijn, is het wel zeker dat de rangorde de laatste jaren sterk is veranderd. Vooral in enkele Zuid-Europese landen en in Zweden is zowel de levensverwachting als het aantal honderdplussers sterker toegenomen dan in ons land. 

Joop Garssen en Carel Harmsen
 
Bron: StatLine, Bevolking naar leeftijd