Kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering

Om te bepalen welk percentage van de Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder zich tot een bepaalde kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent, wordt elk jaar aan 10 duizend mensen de volgende vraag gesteld: ‘Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u zichzelf?’. De antwoordcategorieën daarbij zijn ‘geen’, ‘rooms-katholiek’, ‘Nederlands-hervormd’, ‘gereformeerd’, ‘Protestante Kerk in Nederland’, ‘islam’ en ‘overig’. Voor kinderen van 0 tot en met 11 jaar beantwoordt een van de ouders of verzorgers de vraag. Kinderen van 12 tot en met 15 jaar mogen zelf antwoorden óf een ouder of verzorger doet dit voor hen. Vanaf 16 jaar beantwoordt iedereen de vraag zelf. De vraag naar kerkelijke gezindte is onderdeel van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). Omdat de cijfers zijn gebaseerd op steekproefonderzoek hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. De steekproef is getrokken uit de Nederlandse bevolking exclusief de institutionele bevolking.