Steeds minder allochtone tienermoeders

In 2007 hebben 2 540 tienermeisjes een kind gekregen. Dit is vrijwel hetzelfde aantal als een jaar eerder. Het geboortecijfer daalde onder tieners in de meeste niet-westerse herkomstgroepen en bleef constant onder autochtone tienermeisjes.

Aantal geboorten onder tienermeisjes, naar leeftijd

Aantal geboorten onder tienermeisjes, naar leeftijd

Een van de laagste aantallen ter wereld

Het aantal nieuwe tienermoeders is sinds 2001 bij 19-jarigen met 24 procent gedaald. Bij meisjes jonger dan 17 jaar was de afname 43 procent. Met 5,2 geboorten per 1 000 meisjes van 15–19 jaar is het Nederlandse cijfer een van de laagste ter wereld. Waarschijnlijk komen tienermoeders alleen in Zwitserland nog iets minder vaak voor.

Aantal geboorten per duizend meisjes van 15–19 jaar naar herkomst

Aantal geboorten per duizend meisjes van 15–19 jaar naar herkomst

Forse daling onder allochtonen

Het overgrote deel van de daling sinds 2001 is toe te schrijven aan niet-westerse allochtonen. Het aantal niet-westers allochtone tienermoeders is tussen 2001 en 2007 fors afgenomen, van 1 736 naar 779. Het geboortecijfer van Turkse en Marokkaanse tieners nadert dat van autochtone tieners. Het geboortecijfer van Antilliaanse tienermeisjes daalt licht, maar is nog bijna 8 keer zo hoog als dat van autochtone tienermeisjes. In 2007 was het aantal autochtone nieuwe tienermoeders met 1 489 ongeveer even groot als in 2001.

Aantal geboorten per duizend niet-westers allochtone meisjes van 15-19 jaar naar generatie

Aantal geboorten per duizend niet-westers allochtone meisjes van 15-19 jaar naar generatie

Weinig tienermoeders Turkse en Marokkaanse tweede generatie

Het aantal niet-westerse tienermoeders is gedaald ondanks de geleidelijke toename van het aantal niet-westerse meisjes van 15–19 jaar. Dit komt door twee ontwikkelingen. Ten eerste is het aandeel van de eerste generatie in het totaal van de niet-westerse tieners van 15-19 jaar afgenomen. Tienermoeders komen in de eerste generatie relatief vaak voor. Ten tweede zijn in zowel de eerste als de tweede generatie de geboortecijfers gedaald. Het geboortecijfer van Turkse en Marokkaanse tieners van de tweede generatie is inmiddels vergelijkbaar met dat van autochtone tieners.

Joop Garssen

Bron: Aantal geboorten onder meisjes van 15-19 jaar naar herkomstgroepering