Meer dan een miljoen mensen in niet-bekostigd onderwijs

In 2006 volgden gemiddeld ruim 1,1 miljoen mensen van 17 tot 65 jaar een opleiding in het niet-bekostigd onderwijs. Dit kunnen cursussen zijn voor werk of vrije tijd, maar ook langere opleidingen, zoals accountancy of een havo- of vwo-opleiding aan een commercieel instituut. Ruim 1,1 miljoen deelnemers komt neer op 10,6 procent van de bevolking van 17 tot 65 jaar. Dat aandeel is sinds 2003 licht gedaald.

Deelname niet-bekostigd onderwijs (17 tot 65 jaar)

Deelname niet-bekostigd onderwijs (17 tot 65 jaar)

Grotendeels gerelateerd aan werk

Voor de meeste deelnemers (79 procent) hadden de opleidingen een relatie met het werk. Bijvoorbeeld om promotie te kunnen maken, om ander werk te kunnen doen of om de kans op werk te vergroten. Een van de werkgerelateerde vormen is de bedrijfsopleiding. Ruim 30 procent van de deelnemers heeft een dergelijke cursus gevolgd.

In 2006 volgde 12 procent van de deelnemers schriftelijk een cursus. Slechts 8 procent deed voltijds een opleiding. Gemiddeld duurt een niet-bekostigde opleiding ongeveer een jaar, maar het verschil in duur is groot: van maximaal een week tot 3 jaar of langer.

Vooral hoger opgeleiden

Van de bevolking met een diploma hoger onderwijs nam 16 procent deel aan het niet-bekostigd onderwijs. Dat is veel meer dan bij de lageropgeleiden. Van de bevolking van 17 tot 65 jaar met ten hoogste een vmbo-opleiding volgde 6 procent een opleiding in het niet-bekostigd onderwijs. Bij de havo/vwo/mbo-opgeleiden was dat 11 procent.

Deelname niet-bekostigd onderwijs naar vooropleiding en arbeidspositie, 2006*

Deelname niet-bekostigd onderwijs naar vooropleiding en arbeidspositie, 2006*

Meer deelname onder werkenden

Van de mensen met een baan volgde 13 procent een opleiding in het niet-bekostigd onderwijs. Werklozen en mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt namen in mindere mate deel, respectievelijk 10 en 5 procent.

Minder deelname bij 45-plussers

Vooral mensen tussen de 25 en 44 jaar volgen niet-bekostigd onderwijs. Vanaf het 45e levensjaar neemt de deelname geleidelijk af. Bij jongeren is de deelname lager omdat zij vaak nog in het bekostigd onderwijs zitten.

Deelname niet-bekostigd onderwijs naar geslacht en leeftijd, 2006*

Deelname niet-bekostigd onderwijs naar geslacht en leeftijd, 2006*

Mannen en vrouwen nemen ongeveer even vaak deel aan niet-bekostigd onderwijs. Bijna de helft van de mannen volgde een economisch-juridische opleiding. Vrouwen kozen ook het meest voor deze richting, maar toonden daarnaast wat meer belangstelling voor de sociaal-culturele en algemeen vormende opleidingen.

Marijke Hartgers
Bron: StatLine, Niet-bekostigd onderwijs