Te veel fijn stof voor 420 duizend Nederlanders

Eén op de veertig inwoners van Nederland woonde in 2006 op een plaats waar te veel fijn stof in de lucht voorkwam. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. De overschrijding van de Europese norm voor fijn stof komt vooral voor in het westen van het land. In de gemeente Rotterdam hebben naar verhouding de meeste inwoners last van te veel fijn stof. Dit blijkt uit berekeningen van het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Sterk lokale concentratie van fijn stof

De grootste overlast van fijn stof doet zich voor in een klein aantal gemeenten. Dit zijn vaak gemeenten met veel industrie en havens. Daarnaast komt fijn stof meer voor in enkele landbouwgebieden in Noord-Brabant en Limburg. Ten slotte komt fijn stof in verhoogde concentraties voor langs drukke verkeerswegen in het hele land.

Slechts in acht gemeenten is het aandeel inwoners dat aan te veel fijn stof wordt blootgesteld hoger dan het landelijke gemiddelde. In ongeveer 400 gemeenten hebben minder dan 200 inwoners te maken met een te hoge concentratie fijn stof.

Aandeel inwoners met overschrijding fijn stof, 2006

Aandeel inwoners met overschrijding fijn stof, 2006

Te hoge concentratie stikstofdioxide voor 170 duizend inwoners

Eén op de honderd inwoners van Nederland woonde in een omgeving met te veel stikstofdioxide in de lucht. Ook voor stikstofdioxide zijn Europese normen om de gezondheidsrisico’s te beperken. Concentraties boven deze normen komen vooral voor op plaatsen met veel industrie en langs drukke wegen in het hele land.

Ook hier zijn er acht gemeenten waar het aandeel inwoners dat aan een te hoge concentratie stikstofdioxide wordt blootgesteld hoger is dan het landelijke gemiddelde. Bovenaan de lijst van deze acht gemeenten staat Amsterdam, daarna volgen Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Aandeel inwoners met overschrijding stikstofdioxide (betrokken inwoners > 200), 2006

Aandeel inwoners met overschrijding stikstofdioxide (betrokken inwoners > 200), 2006

Ongeveer 1 procent van bevolking kampt met te veel fijn stof én stikstofdioxide

Ruim 150 duizend inwoners van Nederland ondervinden last van zowel te veel fijn stof als te veel stikstofdioxide. Dat komt neer op ongeveer 1 procent van de bevolking. Doordat verkeer en industrie belangrijke bronnen zijn voor zowel fijn stof als stikstofdioxide, komen overschrijdingen van beide normen vaak tegelijk voor. In Amsterdam woonde bijna de helft van het aantal inwoners met last van beide luchtvervuilingen. Nog eens 60 duizend inwoners van Rotterdam, Utrecht en Den Haag samen woonden op een plek met te veel luchtvervuiling.

Bert Bunschoten, Niek van Leeuwen (CBS)  en Frank van Rijn (PBL)

Bron:
• Aantal personen in gebieden met overschrijding van normen voor fijn stof en stikstofdioxide, naar gemeentelijke indeling 2006     
• Monitor Nota Ruimte, MNP