Steeds minder zeer grote gezinnen

Het aantal gezinnen met vier of meer thuiswonende kinderen is de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Deze afname was onder niet-westerse allochtonen nog sterker dan onder autochtonen. Niet de herkomst, maar het orthodox protestantisme speelt de belangrijkste rol in de regionale spreiding van zeer grote gezinnen.

Gezinnen met meer dan 4, 6 en 8 kinderen

Gezinnen met meer dan 4, 6 en 8 kinderen

Sterkste afname bij grootste gezinnen

In het afgelopen decennium is het aantal gezinnen met drie kinderen nauwelijks veranderd, het aantal grotere gezinnen (vier of meer kinderen) is wel gedaald. Deze daling was vooral fors bij de zeer grote gezinnen. Zo nam het aantal gezinnen met vier kinderen met 8 procent af, terwijl het aantal gezinnen met acht kinderen met 41 procent daalde. Telde ons land op 1 januari 2007 1 384 gezinnen met acht of meer kinderen, tien jaar eerder waren het er nog 2 290.

Gezinnen met 8 of meer kinderen naar herkomst

Gezinnen met 8 of meer kinderen naar herkomst

Allochtone gezin snel kleiner

Het aandeel zeer grote gezinnen is in alle herkomstgroepen gedaald. Deze daling is onder niet-westerse allochtonen veel sterker geweest dan onder autochtonen. Tien jaar geleden was het aandeel gezinnen met acht of meer kinderen onder niet-westerse allochtonen 5 keer zo groot als onder autochtonen, maar dit verschil is nu bijna verdwenen. Het meest opvallend is de afname van het zeer grote gezin onder Marokkanen. Marokkaanse vrouwen, en in mindere mate Turkse vrouwen, hadden tien jaar geleden nog relatief zeer hoge vruchtbaarheidscijfers.

Meeste kinderrijke gezinnen autochtoon

Inmiddels zijn gezinnen met acht of meer kinderen ook onder Marokkanen uitzonderlijk. Zulke gezinnen komen onder Turken, Surinamers en Antillianen zelfs minder vaak voor dan onder autochtonen. Een grote meerderheid van de kinderrijke gezinnen is dan ook autochtoon. In 2007 was ruim 80 procent van de gezinnen met acht of meer kinderen autochtoon.

Aandeel gezinnen met 8 of meer kinderen, 2007 (Index: Nederland = 100)

Aandeel gezinnen met 8 of meer kinderen, 2007

Relatief veel grote gezinnen in biblebelt

Zeer grote gezinnen komen vooral vaak voor in gebieden waar veel orthodoxe protestanten wonen. Daarentegen zijn in de overwegend katholieke delen van Nederland de gezinnen al lange tijd kleiner dan gemiddeld. De aanwezigheid van veel niet-westerse allochtonen heeft minder effect op de regionale spreiding van het grote gezin.

Joop Garssen en Hennie Roovers

Bron: Aantal gezinnen naar kindertal en herkomst, 2007 (maatwerktabel)