Veiligheidsgevoel stijgt, criminaliteit daalt

·         Dalende trend onveiligheidsgevoelens zet door

·        Onveiligheidsgevoel meest aanwezig in stedelijke gebieden

·        Daling slachtoffers, minder vermogensdelicten

·        Daling slachtofferschap vooral in niet stedelijke gebieden

Begin 2008 voelde 20 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder zich wel eens onveilig. Hiermee daalde dit aandeel voor het derde jaar op rij. Een kwart van de bevolking gaf aan slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit. Ook dit aandeel is lager dan drie jaar geleden. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR) van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie.

Begin 2008 voelde één op de vijf Nederlanders zich wel eens onveilig. Sinds 2005 is dit aandeel jaarlijks duidelijk gedaald. In dat jaar voelde nog 27 procent zich wel eens onveilig. Drie procent gaf aan zich vaak onveilig te voelen. Dit aandeel is hetzelfde als vorig jaar maar ligt wel lager dan in de twee jaren daarvoor.

Onveiligheidsgevoelens komen het meest voor onder inwoners van zeer sterk en sterk stedelijke gebieden. In politieregio’s zoals Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden voelde ruim één op de vier mensen zich wel eens onveilig. Het verschil met niet-stedelijke gebieden, vooral in het Noord-Oosten van Nederland, is groot. Zo voelt in de politieregio’s Fryslân,  IJsselland, Twente en Zeeland ongeveer één op de zeven inwoners zich wel eens onveilig.

Begin 2008 gaf 25 procent van de bevolking aan slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit. Dit is vrijwel hetzelfde als in 2007 maar minder dan in 2006 en 2005. In dat laatste jaar gaf nog 29 procent aan slachtoffer te zijn geweest. Vooral het aandeel slachtoffers van vermogensdelicten, zoals fietsdiefstallen en inbraken, daalde in deze periode. Het percentage dat naar eigen zeggen slachtoffer werd van geweld of vandalisme veranderde niet of nauwelijks.

Het totaal aantal ondervonden delicten daalde eveneens. Volgens de VMR 2008 vonden er 39 delicten per 100 inwoners plaats, drie jaar eerder waren er dit nog 47.

Behalve het gevoel van onveiligheid is ook het percentage dat slachtoffer werd van veel voorkomende criminaliteit in zeer sterk stedelijke gebieden hoger dan gemiddeld. Zo werden in Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond rond één op de drie inwoners slachtoffer. Omgekeerd werd in niet-stedelijke gebieden zoals Fryslân, Drenthe, Noord- en Oost-Gelderland en Zeeland één op de vijf inwoners slachtoffer. Dit is duidelijk minder dan gemiddeld.

De daling van onveiligheidsgevoelens in de periode 2005-2008 deed zich in alle gebieden voor ongeacht de mate van stedelijkheid. Dit geldt niet voor slachtofferschap. Slachtofferschap daalde vooral in niet stedelijke en sterk stedelijke gebieden.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.