Langdurige werkloosheid neemt af

De afgelopen jaren is de werkloosheid fors gedaald. Aanvankelijk daalde vooral het aantal kortdurig werklozen. In 2007 daalde juist het aantal langdurig werklozen sterker.

Werkloze beroepsbevolking

Werkloze beroepsbevolking

Aantal langdurig werklozen daalt met 40 duizend in 2007

De daling van het aantal werklozen komt door de gunstige economie. Vanaf 2005 daalde vooral het aantal mensen dat korter dan een jaar werkloos was. In 2007 is er juist een forse daling van het aantal langdurig werklozen. Het aantal mensen dat één jaar of langer werkloos was, daalde van 184 duizend in 2006 naar 144 duizend in 2007. Toch is nog steeds ruim 40 procent van de werklozen langdurig werkloos.

Werkloosheidsduur naar leeftijd, 2007

Werkloosheidsduur naar leeftijd, 2007

Ouderen vaker langdurig werkloos dan jongeren

In 2007 waren 50 duizend ouderen in de leeftijd van 55 tot 65 jaar werkloos. Van hen waren er 39 duizend (78 procent) een jaar of langer werkloos. Het merendeel daarvan, 25 duizend, is twee jaar of langer werkloos. Ter vergelijking: 80 duizend jongeren (15 tot 25 jaar) waren werkloos, van wie 69 duizend kortdurig. Er zijn dus meer jongeren werkloos, maar anders dan bij ouderen is deze werkloosheid van korte duur.

Werkloosheidsduur naar leeftijd

Werkloosheidsduur naar leeftijd

Geen daling aantal langdurig werkloze ouderen

Vooral de werkloze jongeren en werklozen van middelbare leeftijd (15 tot 55 jaar) hebben van de gunstige economie geprofiteerd. Voor hen is zowel het aantal kort- als langdurig werklozen in 2007 gedaald. Het aantal langdurig werkloze 55-plussers is daarentegen in 2007 licht gestegen.

Martine Mol en Robert de Vries

Bron: StatLine, Werklozen, werkloosheidsduur