Formele kinderopvang

Onder formele opvang wordt verstaan:

  • dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar;
  • buitenschoolse opvang- zowel voor als na schooltijd als in schoolvakanties- voor basisschool kinderen;
  • opvang door ouderparticipatiecrèches of door gastouders via een gastouderbureau.

De Wet kinderopvang geldt alleen voor formele en bij de gemeente geregistreerde kinderopvang. Informele opvang valt niet onder de Wet kinderopvang. Peuterspeelzalen of overblijfmogelijkheden voor schoolgaande kinderen vallen ook niet onder deze wet.

De gegevens over aantallen kinderen in kinderopvang voor dit artikel komen uit de enquête European Union – Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).  Dit is een Europees onderzoek naar de inkomens- en leefsituatie van huishoudens dat jaarlijks in alle lidstaten van de Europese Unie wordt uitgevoerd. De steekproefomvang voor het Nederlandse onderzoek is circa 9 duizend huishoudens. De gepresenteerde percentages hebben dus onnauwkeurigheidsmarges.

De  kosten van de formele kinderopvang en de uitgekeerde toeslagen komen uit het register Wet kinderopvang van het Ministerie van Financiën. De gegevens over de kinderopvangtoeslag 2007 zijn voorlopig. Nog niet alle aanvragen zijn ingediend en er kunnen nog correcties door de belastingdienst worden aangebracht.