Schuld overheid daalt flink

De overheidsschuld bedroeg eind 2007 bijna 254 miljard euro. Dit is 2 miljard euro minder dan eind 2006.
De overheid behaalde voor het tweede opeenvolgende jaar een overschot op de begroting. In 2007 bedroeg het overschot 2,2 miljard euro. Een jaar eerder was dat 2,7 miljard euro. Dit blijkt uit de eerste ramingen van het CBS.

Inkomsten hoger door loonbelasting

De uitgaven van de overheid namen in 2007 met 4,3 procent toe terwijl de inkomsten met 4,1 procent stegen. De stijging van de inkomsten komt voor meer dan de helft door de ontvangsten uit de loonbelasting, die met 6 miljard euro zijn toegenomen. De BTW-opbrengsten stegen met 3 miljard euro. De toegenomen uitgaven kwamen voornamelijk door gestegen loonkosten, overheidsinvesteringen en uitgaven voor zorg en welzijn.

De overheid ontving in 2007 voor 1,8 miljard aan superdividend uit overheidsdeelnemingen. Conform de Europese boekhoudregels mogen deze superdividenduitkeringen niet als inkomsten geboekt worden. Deze opbrengsten worden wel deels aangewend voor het doen van extra uitgaven.

Groter tekort gemeenten

In 2007 hield de centrale overheid 3,0 miljard euro over. Dit is 0,9 miljard euro minder dan een jaar eerder. De lokale overheid en de sociale fondsen boekten daarentegen een tekort. Het saldo van de lokale overheid verslechterde van een overschot van 0,1 miljard euro in 2006 naar een tekort van 0,5 miljard euro in 2007. De gemeenten waren hier grotendeels debet aan. Zij kwamen uit op een tekort van 1,5 miljard euro. De sociale fondsen lieten een tekort zien van 0,3 miljard euro. Dit is lager dan in 2006 toen het tekort 1,3 miljard bedroeg.

Schuld ver onder Europese limiet

De overheidsschuld is in 2007 verder gedaald naar 45,4 procent van het bbp. In 2006 was dit nog 47,9 procent. De Nederlandse schuldquote ligt daarmee ver onder de Europese bovengrens van 60 procent. In 1993 bereikte de EMU-schuldquote nog een piek van 78,5 procent. Per hoofd van de bevolking bedraagt de schuld nu 15,5 duizend euro.

De overheidsschuld kon in 2007 met 2,0 miljard euro dalen, doordat er een overschot op de begroting gerealiseerd werd van 2,2 miljard euro. In 2007 is verder voor bijna 3 miljard aan deelnemingen verkocht. Dit heeft niet geleid tot een grotere afname van de schuld, omdat de overheid ruim 3 miljard euro extra aan derden heeft uitgeleend.

De langlopende schulden waaronder de staatsleningen zijn met 5,7 miljard euro afgenomen. De kortlopende schulden zijn juist met 3,7 miljard euro toegenomen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.