Pensioenopbouw

Het betreft hier de gemiddelde arbeidsgerelateerde pensioenopbouw tot eind 2005. Dit zijn de opgebouwde pensioenaanspraken die recht geven op een jaarlijkse uitkering. Het omvat de som aan pensioenaanspraken en pensioenkapitaal dat door een pensioendeelnemer is opgebouwd bij een pensioenfonds. Het weergegeven bedrag is de bruto opgebouwde pensioenaanspraak, die een persoon jaarlijks zou ontvangen (vóór belasting), alsof hij of zij nu 65 jaar is en met pensioen zou gaan. Hierbij is geen rekening gehouden met toekomstig inkomen uit arbeid en andere individuele keuzes en omstandigheden.

Het gemiddelde is bepaald door de som van de opgehoogde pensioenopbouw van een bevolkingsgroep te delen door het aantal personen in die bevolkingsgroep. Voor zover van toepassing zijn het nabestaandenpensioen en pensioenkapitaal omgerekend en bij het ouderdomspensioen opgeteld, om tot een uniforme statistiek van pensioenopbouw te komen. Daarmee is deze statistiek onafhankelijk van de kenmerken van de diverse pensioenregelingen.
De pensioenopbouw is nadrukkelijk niet in alle gevallen gelijk aan de toekomstige pensioenuitkering omdat meerdere beperkingen - hier verder niet genoemd - van toepassing kunnen zijn.

Het aantal 40-plussers, dat behoort tot de tweede generatie niet-westerse allochtonen is erg klein. Dit geldt in het bijzonder voor de groep Turken en Marokkanen. Dit is de reden dat de gepubliceerde cijfers uit de tweede grafiek enkel betrekking hebben op personen tussen 35 en 40 jaar, hoewel het inzicht in de totale pensioenopbouw met het stijgen van de leeftijd beter wordt.