Stijging emigratie voorbij

In 2007 verlieten iets meer dan 123 duizend emigranten ons land. Dat zijn er 9 duizend minder dan in 2006. Het is voor het eerst sinds 2000 dat de emigratie daalt. De daling treedt vooral op bij de eerstegeneratieallochtonen.

Stijging emigratie ten einde

De daling van de emigratie in 2007 volgt op zeven jaar van aanhoudende stijging. Het aantal van 123 duizend ligt echter nog ver boven het gemiddelde in de periode 2001-2005. Toen waren er gemiddeld 103 duizend emigranten per jaar. 

Emigratie

Emigratie

Vooral daling bij eerstegeneratieallochtonen

Twee op de drie emigranten zijn allochtoon. Vooral het aantal allochtonen van de eerste generatie dat emigreert nam in 2007 af. Vorig jaar emigreerden er 64 duizend, ruim 7 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal emigrerende autochtonen en tweedegeneratieallochtonen daalde in 2007 elk met ongeveer duizend. In 2007 verlieten bijna 18 duizend allochtonen van de tweede generatie en 41 duizend autochtonen ons land om zich ergens anders te vestigen.

Emigratie naar herkomstgroepering

Emigratie naar herkomstgroepering

België blijft populair

De daling van de emigratie in 2007 doet zich niet bij alle landen voor. België blijft populair als bestemming voor emigranten. In 2007 vertrokken ruim 12 duizend emigranten naar België, een paar honderd meer dan in 2006. De beschikbaarheid van goedkopere woningen en een aantrekkelijker woonomgeving spelen hierbij een rol. Ook Duitsland blijft met bijna 12 duizend emigranten in trek.

Emigratie naar land van bestemming

Emigratie naar land van bestemming

Belgiëroute niet massaal gebruikt

Van de 12 duizend emigranten naar België is ongeveer de helft allochtoon. Een derde hiervan is van Belgische herkomst. Sinds 2004 steeg het aantal emigranten naar België van Turkse of Marokkaanse herkomst flink, tot ruim 2 200 in 2007.

Dit houdt mogelijk verband met de aangescherpte regels voor gezinsvorming in Nederland, waardoor naar België uitgeweken wordt, de zogenaamde Belgiëroute. Dat veelvuldig gebruik wordt gemaakt van deze route blijkt echter niet uit de immigratiegegevens tot en met 2007. De immigratie van Marokkanen en Turken vanuit België nam vanaf 2004 ook wel toe, maar in veel mindere mate dan de emigratie en was in 2007 minder dan een derde van het aantal emigranten naar België.

Migratie van en naar België van personen van Turkse of Marokkaanse afkomst (ongeacht nationaliteit)

Migratie van en naar België van personen van Turkse of Marokkaanse afkomst (ongeacht nationaliteit)

Han Nicolaas en Elma van Agtmaal-Wobma

Bron: StatLine,

Downloads