Beperkt positief effect schrikkeldag op economie

Elk vierde kalenderjaar telt het jaar niet 365 maar 366 dagen omdat dan een schrikkeldag wordt ingelast op 29 februari. Ook dit jaar is dat het geval. Zo’n extra dag, zo blijkt, heeft slechts een beperkt economisch effect.

Schrikkeleconomie

Een schrikkeljaar betekent potentieel één werkdag meer. Gerekend vanaf 1970 blijkt de gemiddelde economische groei in de negen schrikkeljaren, met 3,1 procent, hoger te liggen dan in de niet-schrikkeljaren ((2,7 procent).
Heel eenvoudig geredeneerd stuwt één extra werkdag de economische groei in het desbetreffende jaar op met 0,3 à 0,4 procentpunt.

Economische groei Nederland

Economische groei Nederland

Berekening met beperkingen

Toch kleven er aan deze berekening enige bezwaren. Zo vinden in schrikkeljaren de Olympische Spelen plaats. Het effect daarvan op de economie is niet bekend. Verder beweegt een extra dag altijd mee met de beweging van de conjunctuurgolf en heeft zo’n golf geen vaste lengte.
Verder wordt het verschil in het aantal werkdagen in een jaar in de praktijk vooral bepaald door de dagen waarop Kerstmis valt. Vallen die dagen in het weekend dan is dat gunstig voor werkgevers, er is dan sprake van een ‘werkgeversjaar’. Als de Kerst midden in de week valt, leidt dat tot minder werkdagen. In het verlengde daarvan is het ook van belang of een bedrijfstak - de bouwnijverheid, het onderwijs - een collectieve sluiting heeft rond Kerst en Nieuwjaar.

Dag extra werken zonder extra beloning

De meeste mensen ontvangen een maandloon. Maandlonen zijn niet gecorrigeerd voor de wisselende lengte van een maand. Februari is ook in een schrikkeljaar de maand met de minste werkdagen. In feite komt een schrikkeldag er op neer dat de meeste mensen een dag extra werken zonder dat ze daarvoor extra loon ontvangen.

Michiel Vergeer

Bron: StatLine, Economische groei, kwartaalrekeningen; mutaties