Laagste aantal asielverzoeken sinds 1988

Het aantal asielverzoeken dat in Nederland is ingediend, heeft in 2007 het laagste punt bereikt sinds 1988. Irakezen en Somaliërs vormden de grootste groepen asielzoekers.

Sterke stijging tot midden jaren negentig

In 2007 zijn in Nederland in totaal 9,7 duizend asielverzoeken ingediend. Hierbij ging het in 7,1 duizend gevallen om een eerste aanvraag. De overige 2,6 duizend zaken waren aanvragen van mensen die al eerder een asielverzoek hadden ingediend.

Het aantal asielaanvragen is sinds 1988 niet meer zo laag geweest. Daarna zijn er wel sterke schommelingen opgetreden. Zo nam in de eerste helft van de jaren negentig het aantal asielzoekers zeer sterk toe, onder andere door de val van de Muur in 1989 en de oorlog in het voormalige Joegoslavië.

Pieken en dalen

Na 1994 liep het aantal asielaanvragen in Nederland terug. Deze afname was echter van korte duur. Na 1996 trad er weer een stijging op die samenhing met de onrust in Afghanistan en Irak en de oorlog in Kosovo. Na de eeuwwisseling daalde het aantal asielverzoeken. Dit kwam onder andere doordat het aantal asielzoekers uit Afghanistan en voormalig Joegoslavië sterk afnam.

In Nederland ingediende asielverzoeken

In Nederland ingediende asielverzoeken

Nu vooral Irakezen en Somaliërs

Ongeveer de helft van de asielaanvragen in 2007 werd ingediend door Irakezen (2,5 duizend aanvragen) of Somaliërs (2,0 duizend aanvragen). Ook in 2006 waren dit de grootste groepen asielzoekers. Voor bijna alle nationaliteiten is het aantal asielaanvragen afgenomen, met uitzondering van de Somaliërs. Het aantal asielverzoeken van deze groep lag in 2007 ruim een derde hoger dan een jaar eerder.

Asielverzoeken naar nationaliteit aanvrager

Asielverzoeken naar nationaliteit aanvrager

1) Cijfers voor deze landen afzonderlijk zijn op dit moment niet beschikbaar.

In de loop van de tijd is de samenstelling van de asielstroom sterk van karakter veranderd. Zo kwamen er in de jaren tachtig naar verhouding veel asielzoekers uit Ghana, India, Suriname, Turkije en het voormalige Zaïre (nu Democratische Republiek Congo) naar Nederland. In de jaren negentig was een groot deel van de asielzoekers in Nederland afkomstig uit het voormalige Joegoslavië, Afghanistan, Irak en Somalië.

Arno Sprangers en Han Nicolaas

Bron: StatLine, Asielverzoeken in Nederland naar nationaliteit, geslacht en leeftijd