Bevolking groeit met 46 duizend

Op 1 januari 2008 telde Nederland 16,4 miljoen inwoners. Het aantal inwoners nam vorig jaar met 46 duizend toe. Deze toename was bijna twee keer zo sterk als in 2006, toen een historisch lage groei werd gemeten. In 2007 werden 48 duizend meer mensen geboren dan er overleden. Dat de bevolkingsgroei in 2007 sterker was dan in 2006, kwam doordat de immigratie steeg en de emigratie afnam. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Meer geboorten dan sterfgevallen

In 2007 werden in ons land bijna 181 duizend kinderen geboren, ruim 4 duizend minder dan in 2006. Dit aantal daalt doordat het aantal vrouwen van rond de dertig jaar afneemt. Het aantal sterfgevallen was met 133 duizend ook lager dan in het voorgaande jaar, ondanks de toenemende vergrijzing. Het saldo van geboorte en sterfte bleef met 48 duizend aanzienlijk. De rol van de natuurlijke groei in de bevolkingsontwikkeling is groter dan die van migratie.

Afname immigratie Turken en Marokkanen

De immigratie naar Nederland nam in 2007 met 15 procent toe, tot bijna 117 duizend personen. Ruim een op de vijf was in Nederland geboren. Daarnaast kwamen ruim 10 duizend Polen, bijna 7 duizend Duitsers en bijna 5 duizend Bulgaren. De immigratie uit Polen groeide met ruim eenvijfde, terwijl het aantal Bulgaren bijna vertienvoudigde. De immigratie van personen geboren in Marokko (bijna 2 duizend) en Turkije (bijna 3 duizend) nam daarentegen af.

Helft emigranten geboren Nederlanders

In 2007 trad een lichte daling van de emigratie op. Met 123 duizend emigranten waren het er nog steeds veel meer dan in de eerste jaren van deze eeuw. Bijna de helft was in Nederland geboren. Deze groep werd op ruime afstand gevolgd door bijna 5 duizend Duitsers en ruim 3 duizend Polen. Het vertrek van geboren Polen was in 2007 iets groter dan in 2006. Vrijwel alle andere groepen laten een dalende emigratie zien. Dit geldt ook voor Turken en Marokkanen.

Aantal Polen en Bulgaren groeit het snelst

Het aantal geboren Polen dat in Nederland woont, is in 2007 het sterkst gegroeid, met een positief migratiesaldo van bijna 7 duizend. Voor herkomst Bulgarije en Roemenië was de groei 4 duizend en bijna 2 duizend. Beide landen traden op 1 januari 2007 toe tot de Europese Unie. Ook de aantallen Chinezen (bijna 2 duizend) en personen geboren in de voormalige Sovjet-Unie (ruim duizend) namen relatief sterk toe.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.