Cao-lonen stijgen in 2007 met 2 procent

De cao-lonen zijn in 2007 met 2,0 procent gestegen. De loonstijging komt hiermee op hetzelfde niveau uit als in 2006. Toch is er een verschil tussen beide jaren. Dat blijkt als wordt gekeken naar het verloop van de loonstijgingen per kwartaal. In 2006 stegen de cao-lonen per kwartaal gemiddeld ongeveer 2 procent. In 2007 lieten de eerste twee kwartalen een lagere stijging (+ 1,7 procent) zien en de laatste twee kwartalen juist een hogere stijging (+ 2,4 procent).

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten per kwartaal

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten per kwartaal

Werkgeverspremies vrijwel gelijk gebleven

De contractuele loonkostenstijging is in 2007, met 2,1 procent, nagenoeg gelijk aan de cao-loonstijging. Dit houdt in dat het totaal van de werkgeverspremies vrijwel gelijk gebleven is aan dat van 2006. In 2006 was de stijging van de loonkosten maar de helft van de toename van het cao-loon. Dit kwam vooral door de lagere werkgeverspremies voor arbeidsongeschiktheid en (pre)pensioen in 2006 in vergelijking met 2005.

Ontwikkeling cao-lonen

Ontwikkeling cao-lonen

Cao-loonstijging in 2007 iets boven inflatie

De cao-loonstijging is 0,4 procent hoger dan de inflatie, die in 2007 uitkwam op 1,6 procent. In 2006 was het verschil nog 0,9 procent. Dit hoeft niet te betekenen dat werknemers er ook reëel in koopkracht op vooruit zijn gegaan. Het nettoloon is namelijk ook afhankelijk van de veranderingen in de premies die werknemers betalen voor onder meer pensioen en sociale verzekeringen. In de laatste tien jaar lag de stijging van de cao-lonen gemiddeld  0,5 procent boven de inflatie.

Cao-loonstijging naar sector, 2007

Cao-loonstijging naar sector, 2007

Grootste loonstijging bij overheid

Bij de overheid zijn de cao-lonen in 2007 met 2,9 procent het meest gestegen. Deze stijging is groter dan bij de andere cao-sectoren. Dat ligt onder andere aan het feit dat  in een aantal overheidscao’s afspraken zijn gemaakt over eindejaarsuitkeringen. Deze eindejaarsuitkeringen worden in een beperkte periode geleidelijk verhoogd zodat uiteindelijk sprake is van een volledige dertiende maand. Het onderwijs is mede door deze afspraak op bedrijfstakniveau de koploper met 3,2 procent cao-loonstijging.

Maar ook het cao-loon exclusief bijzondere beloningen is bij de overheid met 2,5 procent het meest gestegen. Dit komt voornamelijk doordat in één cao de tegemoetkoming in de ziektekosten is overgeheveld naar de reguliere maandelijkse loonbetalingen. Bij de gesubsidieerde sector en de particuliere bedrijven lagen de cao-loonstijgingen beide met 1,8 procent iets onder het totaalgemiddelde van alle sectoren.

Monique Hartog - Van der Toorn

Bron: StatLine, Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2000=100)