Uitgaven aan middelbaar beroepsonderwijs het hardst gestegen

In 2006 bedroegen de Nederlandse onderwijsuitgaven bijna 30 miljard euro, 5,3 procent meer dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de nieuwe CBS-publicatie Jaarboek onderwijs in cijfers 2008.

Uitgaven aan hoger onderwijs in Nederland relatief hoog

In 2006 hebben overheid, bedrijven en huishoudens samen 29,9 miljard euro aan onderwijs uitgegeven. Hiervan ging bijna 90 procent naar de onderwijsinstellingen. De laatste jaren zijn vooral de uitgaven van de overheid voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gestegen. Dit komt voor een deel doordat het aantal leerlingen is toegenomen. Daarnaast heeft het Rijk extra geld besteed aan het bestrijden en voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Binnen Europa behoort Nederland tot de landen met de hoogste uitgaven aan hoger onderwijsinstellingen per student. Dit is inclusief de uitgaven voor onderzoek. Gecorrigeerd voor inflatie stegen de uitgaven aan hoger onderwijs in Nederland de laatste jaren wel minder sterk dan het EU-gemiddelde.

Uitgaven aan hoger onderwijsinstellingen per student, 2004

Uitgaven aan hoger onderwijsinstellingen per student, 2004

Scholen houden geld over

Op financieel gebied lijkt het goed te gaan met de meeste onderwijsinstellingen in Nederland. Sinds 2001 is het eigen vermogen van scholen in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie en hoger onderwijs samen gestegen van 5,8 miljard euro naar 6,7 miljard euro in 2005. Met het eigen vermogen kunnen toekomstige uitgaven gefinancierd worden.

De financiële positie van scholen kan onderling echter sterk verschillen. Zo is er een aantal scholen dat al jarenlang meer reserves aanhoudt dan nodig volgens de normen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Eigen vermogen per onderwijssoort

Eigen vermogen per onderwijssoort

Kosten mbo-diploma sterkst toegenomen

In 2005 kostte het opleiden van een leerling tot vmbo-niveau gemiddeld 77 duizend euro. Het behalen van een universitair diploma kostte gemiddeld 134 duizend euro.

Sinds 1998 zijn de uitgaven voor alle opleidingstrajecten, gecorrigeerd voor inflatie, gestegen. De uitgaven voor een mbo-diploma namen daarbij met 21 duizend euro het hardst toe. De kosten voor een wo-diploma zijn het minst gestegen (met 14 duizend euro).

Uitgaven per diploma

Uitgaven per diploma

Daniëlle Andarabi-van Klaveren

Bron: