Voortijdig schoolverlaters

Voortijdig schoolverlaters worden gedefinieerd als leerlingen die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder een startkwalificatie. Een leerling heeft een startkwalificatie met ten minste een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).

De gegevens in dit artikel zijn gebaseerd op de directe door- en uitstroom uit het door de overheid bekostigde onderwijs tussen 1 oktober 2004 en 1 oktober 2005, ofwel de uitstroom gedurende het schooljaar 2004/’05. Dit wordt ook de jaarlijkse nieuwe aanwas voortijdig schoolverlaters genoemd. Leerlingen die in een eerder schooljaar zonder startkwalificatie uitstroomden worden niet meegeteld. Bovendien worden leerlingen die later toch nog hun schoolloopbaan vervolgen, hier wél als voortijdig schoolverlater geteld.

De cijfers hebben betrekking op de leerlingen uit het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die ultimo september 2005 jonger waren dan 23 jaar en die op beide peilmomenten -  ultimo september 2004 en ultimo september 2005 - tot de Nederlandse bevolking behoorden (ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie, GBA).
Dit artikel heeft dan ook niet tot doel uitspraken te doen over het totaal aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in Nederland, maar heeft als doel inzicht te geven in het baanbezit van nieuwe voortijdig schoolverlaters op basis van verschillende registraties.

Meer informatie over de gehanteerde methode is te vinden in de onderzoeksbeschrijving.