Arbeidsongeschikt en betaald werk

Inkomsten uit arbeid die meer bedragen dan de arbeidsongeschikte theoretisch kan verdienen en die zouden leiden tot indeling in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse, worden verrekend (geanticumuleerd) met de uitkering. De anticumulatieregeling betekent dat de uitkering formeel niet wordt aangepast, maar dat deze wel wordt uitbetaald alsof deze was aangepast. In het geval de arbeidsongeschikte het werk niet langer kan voortzetten, valt hij of zij terug op de oude uitkering.