Migranten maken plaats voor studenten en starters

Jarenlang vestigden zich veel immigranten in de vier grote steden en verlieten veel mensen de stad om elders in Nederland te gaan wonen. De laatste jaren is hier verandering in gekomen.

Meer emigranten, meer vestigers

Sinds 2000 is het aantal mensen dat zich vanuit het buitenland in de grote steden vestigt langzaam afgenomen. Daarbij vertrekken sinds 2005 veel meer mensen uit de grote steden naar het buitenland. Er is sindsdien sprake van een vertrekoverschot: het aantal emigranten overtreft het aantal immigranten.

Het aantal mensen dat vanuit de grote steden naar andere gemeenten in Nederland verhuist, is vrij constant gebleven.
Het aantal binnenlandse verhuizingen naar de grote steden laat juist een stijgende lijn zien, onder andere door de aanleg van nieuwbouwwijken als Leidsche Rijn in Utrecht en Leidschenveen in Den Haag. Hierdoor was in 2006 voor het eerst in jaren sprake van een binnenlands vestigingsoverschot in de grote steden.

Migratiesaldo vier grote steden

Migratiesaldo vier grote steden

Amsterdam

Deze ontwikkeling is ook duidelijk terug te zien in de cijfers van Amsterdam. Zo is het aantal mensen dat vanuit andere gemeenten in Nederland naar Amsterdam verhuisde, vanaf 2001 met 12 procent gestegen tot ruim 29 duizend in 2006. Daarentegen is het aantal mensen dat de stad verliet om elders in Nederland te gaan wonen, met ongeveer 30 duizend per jaar vrijwel gelijk gebleven.

Verder vertoont de emigratie vanuit Amsterdam naar het buitenland de laatste twee jaar een sterk stijgende lijn, terwijl de immigratie licht is gedaald.

Binnen- en buitenlandse migratie, Amsterdam

Binnen- en buitenlandse migratie, Amsterdam

Twintigers komen, dertigers gaan

De grote steden trekken vooral twintigers aan. Zij gaan erheen voor opleiding of werk. In 2006 vestigden zich 15,6 duizend twintigers vanuit andere gemeenten in Amsterdam, ruim de helft van de totale binnenlandse instroom in dat jaar. Er kwamen twee keer zoveel twintigers naar Amsterdam als er vertrokken.

Het vertrekoverschot is het grootst onder dertigers: zij verlaten de stad veelal nadat ze kinderen hebben gekregen. Dit verklaart ook het vertrekoverschot in de leeftijdsgroep tot 20 jaar.

Binnenlandse migratie Amsterdam, 2006

Binnenlandse migratie Amsterdam, 2006

Elma van Agtmaal-Wobma en Carel Harmsen

Bron: StatLine,