Bedrijfsleven

Privaatrechtelijke bedrijven die niet tot de gesubsidieerde sector of de overheid gerekend worden. Tot het Nederlandse bedrijfsleven behoren alle bedrijven in de volgende categorieën:

A: Landbouw: hoveniersbedrijven en dienstverlening ten behoeve van akkerbouw en veeteelt
B: Visserij
C: Delfstoffenwinning D: Industrie (excl. sociale werkvoorziening met rechtsvorm overheid) E: Openbare voorzieningsbedrijven
F: Bouwnijverheid G: Handel en reparatie consumentenartikelen H: Horeca
I: Vervoer, opslag en communicatie J: Financiële instellingen (met personeel)
K: Verhuur en zakelijke dienstverlening
M: Onderwijs, w.o. Auto- en motorrijscholen, afstandsonderwijs en bedrijfsopleidingen
O: Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening