Rijk gaf fors meer uit in 2006

In 2006 bedroegen de rijksuitgaven 141 miljard euro. Dat is 6,2 procent meer dan in 2005. Het  bruto binnenlands product steeg het afgelopen jaar met 5 procent.

Rijksuitgaven

Rijksuitgaven

Hogere bijdrage aan gemeenten

In 2006 vormde algemeen bestuur de grootste uitgavenpost (35,3 miljard euro). Hieronder vallen uitgaven aan overheidsbestuur, de Eerste en Tweede Kamer en de adviescolleges van parlement en regering.

De uitgaven voor algemeen bestuur zijn in 2006 met 2,5 miljard euro toegenomen. Hiervan had 1,1 miljard euro betrekking op de compensatie die gemeenten ontvingen voor de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting voor woningen met ingang van 2006.

Hogere uitgaven door zorgtoeslag

De uitgaven voor sociale voorzieningen zijn in 2006 het meest gestegen (4,6 miljard euro). Deze stijging hing vooral samen met de introductie van de zorgtoeslag (2,5 miljard euro).

Aan het AOW-fonds is 1,6 miljard euro extra verstrekt. Hierdoor kon de AOW-premie ongewijzigd blijven. Verder ging er meer geld naar kinderopvang en huurtoeslagen (elk 0,3 miljard euro). Hiertegenover stond een daling van de bijstandsuitgaven van 0,4 miljard euro.

Rijksuitgaven per beleidsterrein, 2006*

Rijksuitgaven per beleidsterrein, 2006*

Wijziging financiering gezondheidszorg

Door het verdwijnen van de Ziekenfondswet bespaarde het Rijk 2,9 miljard euro in 2006. Hiertegenover stond een bijdrage van 1,9 miljard euro aan het nieuwe zorgverzekeringsfonds voor kinderen tot 18 jaar.

Het toegenomen tekort in de gezondheidszorg is gedekt uit (hogere) premie-opbrengsten. Huishoudens onder een bepaald inkomensniveau zijn hiervoor gecompenseerd met de zorgtoeslag, die wordt gerekend tot de sociale voorzieningen. Als de zorgtoeslag wordt meegeteld bij de gezondheidszorg, is in 2006 1,2 miljard euro meer besteed aan volksgezondheid.

Groei rijksuitgaven per beleidsterrein, 2006*

Groei rijksuitgaven per beleidsterrein, 2006*

Meer geld voor leraren en lokalen

De uitgaven voor onderwijs waren in 2006 1,2 miljard euro hoger dan in 2005. In het basisonderwijs heeft het Rijk 0,5 miljard euro meer besteed aan extra leraren, de aanschaf van ict-leermiddelen en huisvestingskosten.

In het voortgezet onderwijs is 0,2 miljard euro meer uitgegeven voor praktijklokalen en voorzieningen voor gedragsmoeilijke leerlingen. Voor de beroepsopleidende leerweg, de bestrijding van voortijdig schoolverlaten en de verbetering van de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven is 0,3 miljard euro extra uitgetrokken.

Fred Arkesteijn

Bron: Rijksuitgaven en -inkomsten naar beleidsterrein