Uitgaven buitenlands beleid sterk gestegen

In 2006 bedroegen de rijksuitgaven voor buitenlands beleid 16,4 miljard euro. Dat is 6,5 procent meer dan in 2005.

Deze uitgaven zijn vooral gestegen door hogere defensie-uitgaven, die deels samenhangen met de buitenlandse missies.

Rijksuitgaven voor buitenlands beleid

Rijksuitgaven voor buitenlands beleid

Meer geld voor defensie

In 2006 vormde defensie de grootste uitgavenpost (8 miljard euro) van het buitenlands beleid, gevolgd door buitenlandse betrekkingen (4,4 miljard euro). De uitgaven voor defensie zijn in 2006 ook met het grootste bedrag gestegen (0,6 miljard euro). De helft hiervan had betrekking op de toegenomen investeringen van de luchtmacht in luchtverkenningsystemen, transportvliegtuigen en -helikopters en infrastructurele voorzieningen. Verder namen de defensie-uitgaven toe door nieuwbouwprojecten (0,2 miljard euro).

Met een aandeel van 1,5 procent voldeed Nederland in 2006 niet aan het NAVO-streven om minimaal 2 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) aan defensie te besteden.

Defensie-uitgaven

Defensie-uitgaven

Vredesmissies duurder

In 2006 heeft Nederland 335 miljoen euro uitgegeven voor militaire hulp aan het buitenland, ruim 40 procent meer dan in 2005. Deze stijging hangt vooral samen met de hogere bijdrage van Nederland aan de missie in Afghanistan (123 miljoen euro). De deelname aan de ISAF-operatie in Uruzgan kost ongeveer een half miljard euro voor de totale duur van twee jaar.

Doelstelling voor ontwikkelingshulp ruim gehaald

In 2006 bedroeg de totale omvang van de Nederlandse ontwikkelingshulp 4,3 miljard euro, 0,8 procent van het bni. Dit percentage ligt ruim boven de VN-doelstelling van 0,7 procent.

Hogere bni-afdrachten aan Europa

De uitgaven voor buitenlandse betrekkingen zijn in de periode 2002–2006 met bijna de helft toegenomen. Die zijn voornamelijk het gevolg van hogere bni-afdrachten aan de Europese Unie. In 2002 bedroeg deze afdracht nog 2,3 miljard euro, in 2006 was dit 3,6 miljard euro.

Naast de sterk gestegen omvang van de EU-begroting zelf, speelt hierbij een rol dat het relatieve aandeel van Nederland in het bni van de Europese Unie is toegenomen. Voor de periode 2007–2013 is er de afspraak dat Nederland jaarlijks een korting op de bni-afdracht krijgt van 0,6 miljard euro. 

Fred Arkesteijn

Bron: Rijksuitgaven en -inkomsten naar beleidsterrein