Zorgverzekeringswet

Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) inwerking getreden. Deze wet heeft de Ziekenfondswet, de particuliere ziektekostenverzekering en de publiekrechtelijke regeling voor ambtenaren vervangen. Een aantal aspecten van het verzekeren tegen ziektekosten is daarmee drastisch veranderd.

Op een aantal bijzondere groepen na is de gehele bevolking verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren. In de oude situatie gold de verzekeringsplicht alleen voor mensen met een inkomen onder de ziekenfondsgrens. De groepen die niet verplicht zijn zich te verzekeren in het kader van de nieuwe Zorgverzekeringswet zijn:
- Militairen en gemoedsbezwaarden:
- Asielzoekers in de centrale opvang en alleenstaande minderjarige asielzoekers;
- Personen met inkomsten uit het buitenland;
- Gedetacheerden vanuit het buitenland naar Nederland;
- Diplomaten en werknemers van volkenrechtelijke organisaties;
- Buitenlandse studenten die enkel voor studieredenen in Nederland zijn.

Eerder dit jaar heeft het CBS gepubliceerd dat er ongeveer 241 duizend mensen niet verzekerd zijn tegen ziektekosten in 2006.