Huishouden met kinderen blijft belangrijkste leefvorm

De komende decennia komen er steeds meer alleenstaanden in Nederland, blijkt uit de huishoudensprognose van het CBS. Toch blijft een gezin met kinderen de meest voorkomende leefvorm.

Ruim de helft in een gezin met kinderen

Het aantal alleenstaanden in Nederland blijft toenemen: in 2050 zal ruim 20 procent van alle mensen in Nederland alleen wonen, tegen 15 procent in 2006. Een meerderheid van de bevolking woont echter in een huishouden met kinderen, hetzij als ouder, hetzij als kind. In 2006 was dat 56 procent. Dat aandeel zal de komende decennia afnemen tot iets boven de 50 procent in 2050.

Personen in huishoudens

Personen in huishoudens

In 2050 minder huishoudens met kinderen

Nederland telde in 2006 2,5 miljoen huishoudens met thuiswonende kinderen. Voor het grootste deel, 2,1 miljoen, waren dit (echt)paren met kinderen. Daarnaast waren er 450 duizend eenoudergezinnen.
Het aantal huishoudens met kinderen zal de komende decennia naar verwachting afnemen tot 2,4 miljoen in 2050. Vooral het aantal paren met kinderen neemt af, terwijl het aantal eenoudergezinnen zal stijgen tot 487 duizend.

Huishoudens

Huishoudens

Meestal twee kinderen

Een gezin met twee thuiswonende kinderen komt iets vaker voor dan een gezin met één kind. In 2006 had 42 procent van de huishoudens met kinderen er twee, en 40 procent één. Het aandeel alleenstaande ouders met één kind ligt met 60 procent duidelijk hoger.

Minder grote gezinnen

Het aantal grote gezinnen (drie of meer kinderen) is sinds de jaren zeventig bijna gehalveerd en zal de komende decennia verder afnemen. In 2006 woonden er in 17 procent van de gezinnen met kinderen drie of meer kinderen thuis. In 2050 heeft 15 procent van de gezinnen drie of meer kinderen.

Gezinnen met kinderen

Gezinnen met kinderen

Minder gezinnen met jonge kinderen

In 2006 waren er bijna 900 duizend gezinnen met een jongste kind jonger dan 6 jaar. Dat komt overeen met ruim een derde van de gezinnen met kinderen.
In 2050 zijn er naar verwachting ruim 90 duizend gezinnen met jonge kinderen minder dan in 2006. Daarentegen neemt het aantal gezinnen met een jongste thuiswonende kind van 18 jaar of ouder met 40 duizend toe.

Gezinnen met kinderen naar leeftijd jongste kind

Gezinnen met kinderen naar leeftijd jongste kind

Elma van Agtmaal-Wobma

Bron: Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2007