Minder uitlaatgassen door wegverkeer dan eerder was aangenomen

Het personenautoverkeer is minder vervuilend dan vroeger werd gedacht. De uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden is in de periode 1990–2005 zo’n 5 tot 15 procent lager dan tot dusverre was aangenomen.

Nieuwe inzichten

Dankzij nauwkeuriger gegevens over het aantal gereden kilometers en nieuwe inzichten over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen per voertuigkilometer zijn de ramingen van de emissies van milieuverontreinigende stoffen door het wegverkeer over de periode 1990–2005 naar beneden bijgesteld.
Uit nieuwe CBS-cijfers over het aantal personenautokilometers op de Nederlandse wegen blijkt de jaarlijks door personenauto’s afgelegde afstand ongeveer 5 procent lager dan eerder was aangenomen. Verder zijn nieuwe emissiefactoren berekend, waaronder die voor fijn stof en stikstofoxiden. Deze zijn gemiddeld 6 procent lager dan de oude.

Verbrandingsemissie van fijn stof door wegverkeer

Verbrandingsemissie van fijn stof door wegverkeer

Verbrandingsemissie van stikstofoxiden door wegverkeer

Verbrandingsemissie van stikstofoxiden door wegverkeer

Trends gelijk

De bijstellingen hebben niet tot wezenlijke veranderingen geleid in de trend van de emissies, wel in de niveaus. Ondanks de toename van het aantal voertuigkilometers met bijna 40 procent sinds 1990, is de uitstoot van alle stoffen met 50 tot 70 procent afgenomen, met uitzondering van kooldioxide. De dalingen zijn het gevolg van steeds strengere Europese milieueisen voor nieuwe voertuigen.

Emissies door het wegverkeer

Emissies door het wegverkeer

Wegverkeer blijft belangrijke vervuiler

Het wegverkeer is een belangrijke veroorzaker van luchtverontreiniging. In 2005 was het aandeel van het wegverkeer in de nationale emissies van fijn stof, stikstofoxiden en koolmonoxide respectievelijk 19, 28 en 48 procent. Het aandeel in de emissie van kooldioxide, de belangrijkste stof in de broeikasproblematiek, bedroeg 16 procent.

John Klein

Bron: StatLine,