Lage opleiding zet allochtone mannen op flinke inkomensachterstand

Het gemiddelde inkomen van niet-westers allochtone mannen van 25–59 jaar is ongeveer 30 procent lager dan dat van autochtone mannen. Dit komt voor een aanzienlijk deel door hun lagere opleiding.

Marokkaanse mannen onderaan inkomensladder

Het inkomen van Marokkaanse mannen van 25–59 jaar was in 2003 gemiddeld 42 procent lager dan dat van autochtone mannen in deze leeftijdsgroep. Turkse mannen hadden een inkomensachterstand van 34 procent. Bij Antilliaanse, Arubaanse en Surinaamse mannen was het verschil minder groot.

Persoonlijk inkomen van mannen van 25–59 jaar, 2003

Persoonlijk inkomen van mannen van 25–59 jaar, 2003

Surinamers en Antillianen hoger opgeleid dan Turken en Marokkanen

Turkse en Marokkaanse mannen zijn gemiddeld het laagst opgeleid. Meer dan de helft heeft alleen basisonderwijs of een diploma op vmbo-niveau. Surinaamse en Antilliaanse en Arubaanse mannen doen het qua opleiding een stuk beter. Maar ook zij zijn in vergelijking met autochtone mannen minder vaak hoogopgeleid.

Mannen naar opleiding en herkomstgroepering, 2004

Mannen naar opleiding en herkomstgroepering, 2004

Een derde achterstand bij Turken door opleiding

De inkomensverschillen hangen onder meer samen met leeftijdsopbouw, de huishoudensamenstelling en het aantal uren dat iemand werkt. Als hiermee rekening wordt gehouden is de inkomensachterstand van allochtonen minder groot.
Wanneer ook met opleidingsniveau rekening wordt gehouden neemt de inkomenachterstand verder af. Bij Turkse mannen is het effect van opleiding het grootst. Bij hen is een lage opleiding verantwoordelijk voor bijna een derde deel van de inkomensachterstand. Bij Marokkaanse mannen is dit ongeveer een vierde deel.

Inkomensachterstand Antillianen geheel verklaard

Antillianen en Arubanen vormen de enige groep die geen inkomensachterstand meer heeft als rekening wordt gehouden met het verschil in leeftijd, huishoudensamenstelling, arbeidsduur en opleiding. Bij de andere niet-westerse groepen blijft een inkomensachterstand van 12 tot 16 procent bestaan.

Inkomensverschillen naar herkomstgroepering, mannen, 2003

Inkomensverschillen naar herkomstgroepering, mannen, 2003

Investeren in voorkomen schooluitval

Beleid gericht op vermindering van de opleidingsachterstand van niet-westerse allochtonen kan de bestaande ongelijkheid reduceren. Beleidsmaatregelen tot nog toe waren vooral op basisscholen gericht. Het nieuwe beleid zal ook voorzien in maatregelen om de omvangrijke uitval in het voortgezet onderwijs van met name allochtone leerlingen terug te dringen.

Hendrika Lautenbach en Ferdy Otten

Bron: Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2007, Inkomen allochtonen blijft achter door lagere opleiding

Downloads