Werknemers in de werkzame beroepsbevolking

De gegevens in dit artikel zijn ontleend aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De uitkomsten hebben betrekking op mensen die tot de werkzame beroepsbevolking behoren (d.w.z. ten minste twaalf uur per week betaald werk hebben) en die een dienstverband als werknemer hebben. Zelfstandigen kunnen geen gebruik maken van de levensloop- of spaarloonregeling.