Seminar Allochtonen en Integratie

24 mei 2007, Naturalis (Leiden)
 

Op 24 mei 2007 organiseren het WODC en het Centraal Bureau voor de Statistiek een seminar over de Integratiekaart. Plaats van handeling is museum Naturalis te Leiden. Toegang is gratis, vooraanmelding via e-mail is verplicht (zie onder).

De Integratiekaart - een samenwerkingsproject van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - schetst een beeld van de positie van allochtonen op verschillende maatschappelijke terreinen, en van de ontwikkelingen daarin in de tijd.

De eerste Integratiekaart verscheen in 2004 en daarna elk jaar. Anno 2007 is deze monitor de groeistuipen grotendeels voorbij, vandaar dat het WODC en het CBS niet alleen een aantal van de belangrijkste resultaten willen presenteren, maar ook willen stilstaan bij achtergronden van de kaart en op theoretische, statistische en methodologische aspecten ervan.

Tegelijkertijd lijkt het een goed moment voor bezinning over de route van de Integratiekaart: Kan met een dergelijk instrument de voortgang van economische, sociale en culturele integratie van diverse allochtone groepen worden beschreven? Geven ontwikkelingen in integratieprocessen in ons land wellicht aanleiding tot het leggen van andere accenten in de Integratiekaart? En datzelfde geldt uiteraard voor aanpassingen in het integratiebeleid. Denk daarbij aan de expliciete aandacht voor wijken en wijkniveaus waar het integratieprocessen betreft.

Deze vragen staan centraal in het seminar dat op 24 mei 2007 wordt gehouden in Naturalis te Leiden.

De Integratiekaart 

In 2004 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van dit instrument. Daarvoor wordt onder meer geput uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS. Daarin gegevens zijn opgenomen over alle inwoners van Nederland waardoor gedetailleerde uitsplitsingen van diverse gegevens naar verschillende herkomstgroepen mogelijk zijn. Het SSB is daarmee een belangrijk instrument voor de monitorfunctie van de Integratiekaart en draagt - naast informatie uit andere bronnen - bij aan een beter inzicht in de wijze waarop en de snelheid waarmee de verschillende groepen allochtonen er in slagen zich een plaats te verwerven in de Nederlandse samenleving.

Recente gegevens

In vergelijking met de eerste twee afleveringen van de Integratiekaart (2004, 2005) presenteren wij in deze Integratiekaart niet alleen recentere gegevens - doorgaans over de situatie in het jaar 2004 - over indicatoren die ook in eerdere edities reeds gebruikt werden (zoals arbeidsmarktpositie van cohorten nieuwkomers, hoger-onderwijsparticipatie, interetnisch huwen, verdachten van criminaliteit), maar ook een aantal nieuwe integratie-indicatoren. Nu is dit uitgebreid met:
– Cito-toets gegevens;
– informatie over deelname aan het voortgezet onderwijs en het mbo;
– voortijdige schooluitval uit het voortgezet onderwijs;
– het type economische activiteit van bedrijven waar autochtonen en allochtonen werken;
– het aandeel allochtonen op scholen en in bedrijven;
– gegevens over contacten met huisartsen en medicijngebruik door allochtonen en autochtonen;
– gegevens over de mate waarin eerder geverbaliseerden opnieuw in aanraking komen met de politie.

Seminar 2007

Is de doelstelling gehaald om de voortgang van economische, sociale en culturele integratie van diverse allochtone groepen te beschrijven? Geven de ontwikkelingen in het integratieproces of aanpassingen in het beleid reden tot andere accenten?
Het nieuwe regeerakkoord geeft aan deze vragen extra relevantie. In dit seminar willen we deze vragen vanuit een drietal perspectieven aan de orde stellen:

  1. de tijdsdimensie in de beschrijving van het integratieproces (vooral door de cohorten te volgen);
  2. de ruimtelijke dimensie van integratie en de aggregatieniveaus van de beschrijving;
  3. de dimensie van beleid als belangrijkste gebruiker van de resultaten

U bent van harte welkom om kennis te nemen van de bevindingen van deze editie van de Integratiekaart en om deel te nemen aan de discussie over de plaatsbepaling van dit instrument, in het licht van de actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.

Programma

12.00 – 13.00 Ontvangst met lunch 
13.00 – 13.15 Opening door Frans Leeuw (WODC)
13.15 – 13.45 Keynote speaker Pieter Hooimeijer (UU)
13.45 – 15.15 3 parallelsessies (zie onder)
15.15 – 15.30 Pauze
15.30 – 16.15 Discussie onder leiding van Wim van Nunspeet (CBS). Forumleden: Frank van Tubergen (UU), Wim Ostendorf (UvA), Jaco Dagevos (SCP), Frans Leeuw (WODC), Paul Tesser (DI&I, Justitie), Bart Bakker (CBS)
16.15 – 16.30 Slotbeschouwing
16.30 – 17.30 Borrel 

Parallelsessie TIJDSDIMENSIE 13.45 - 15.15 uur

* Roel Jennissen (WODC): Cohortonderzoek en integratievraagstukken
* Bart Bakker (CBS): Arbeidsmarkttransities van immigratiecohorten
* Martine Blom (WODC): Recidive naar etniciteit, delinquentiecohort ‘99  
* Coreferent: Frank van Tubergen (UU)
* met discussie

Parallelsessie RUIMTELIJKE DIMENSIE 13.45 - 15.15 uur

* Gideon Bolt (UU): Segregatie op buurtniveau
* Integratiebeleid van gemeenten en de lokale integratiekaart 
* Rob Bijl (SCP): Naar een Europese Integratiekaart?
* Coreferent: Wim Ostendorf (UvA)
Met discussie

Parallelsessie DIMENSIE VAN BELEID 13.45 - 15.15 uur

*  Ko Oudhof & Marieke Wageveld (CBS): Bevindingen van de Integratiekaart 
* Anita Volkers (NIVEL): Zorggebruik door allochtonen
* Coreferent: Paul Tesser (dir. I&I)
Met discussie

Allochtonen en Integratie - De Integratiekaart brengt ontwikkelingen in de samenleving in beeld


Donderdag 24 mei 2007
Museum Naturalis, Leiden
Aanvang: 12.00 uur
Einde: 17.30 uur
Toegang: gratis

==> Toegang uitsluitend na aanmelding èn opgave van de parallelsessie van uw voorkeur bij Ron van Kaam (r.van.kaam@minjus.nl) of WODC-secretariaat (wodc@minjus.nl).

Naturalis ligt op loopafstand van het NS-Station Leiden Centraal. Naturalis is weliswaar per auto bereikbaar, maar er zijn bij het museum slechts beperkte mogelijkheden voor (betaald) parkeren. De parkeergarage van het LUMC ligt op 8 minuten lopen.