Werkloosheid

Dit is de werkloze beroepsbevolking uitgedrukt in procenten van de beroepsbevolking. Tot de werkloze beroepsbevolking behoren alle mensen zonder werk (of met werk van minder dan twaalf uur per week) die minstens twaalf uur per week willen werken, daarvoor direct beschikbaar zijn en bovendien actief zoeken naar werk.

De uitkomsten in dit artikel zijn ontleend aan de Enquête beroepsbevolking (EBB), een doorlopend steekproefonderzoek onder personen die in Nederland wonen. Zoals in ieder steekproefonderzoek hebben de uitkomsten een onnauwkeurigheidsmarge. De jaar-op-jaarmutaties moeten daarom met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.