Meer windenergie, minder biomassa

Het aandeel duurzame energie in het Nederlandse energieverbruik is licht gestegen. In 2006 was 2,6 procent van het totale verbruik uit duurzame binnenlandse bronnen afkomstig, tegen 2,4 procent in 2005.
Deze toename komt vooral doordat er veel grote windmolens zijn geplaatst. Het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales daalde daarentegen.

Duurzame energie uit binnenlandse energiebronnen

Duurzame energie uit binnenlandse energiebronnen

Windenergie groeit fors

De elektriciteitsproductie uit windenergie is in 2006 met een derde gestegen en vormde daarmee 0,7 procent van de Nederlandse energievoorziening. De toegenomen productie van elektriciteit uit windenergie is vooral te danken aan het plaatsen van veel nieuwe grote windmolens, onder andere in Delfzijl en in Flevoland. Ook waaide het in 2006 meer dan in 2005, wat de productie verhoogde.

Meestoken van biomassa daalt

Het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales is in 2006 met ongeveer 5 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In de periode 2003–2005 verviervoudigde het meestoken nog.

Elektriciteitsproductie meestoken biomassa in centrales

Elektriciteitsproductie meestoken biomassa in centrales

In de tweede helft van 2006 halveerde het meestoken. Een reden hiervoor kan zijn de verandering in de subsidietarieven per 1 juli 2006. Over heel 2006 gezien is het meestoken echter nog steeds de techniek met de grootste bijdrage aan de productie van duurzame energie: een derde van het totaal.

Lichte toename duurzame elektriciteitsproductie

Duurzame energie komt voor ongeveer driekwart beschikbaar als elektriciteit. De binnenlandse productie van duurzame elektriciteit steeg van 6,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in 2005 naar 6,6 procent in 2006.
De import van groene stroom bedroeg in 2006 7,9 procent van het Nederlandse elektriciteitsgebruik. Meer dan de helft van de in Nederland verkochte groene stroom is daarmee afkomstig uit het buitenland.

Reinoud Segers

Bron: StatLine: Duurzame energie; capaciteit, prod. en vermeden prim. energie