Meer energie en telefonie, minder kleding en vervoer in het nieuwe CPI-mandje

Vanaf vandaag publiceert het CBS een nieuwe inflatiereeks die is gebaseerd op een vernieuwd pakket van artikelen. De consumentenprijsindex (CPI) meet de prijsontwikkeling van een pakket goederen en diensten ten opzichte van een basisjaar. Dit pakket, of mandje, is gebaseerd op het gemiddelde consumptiepatroon van Nederlandse huishoudens. Omdat consumptiepatronen in de loop van de tijd veranderen, moet ook het mandje van tijd tot tijd worden aangepast. Vandaag is het mandje van 2000 vervangen door het pakket van 2006.

Verschuivingen in consumptiepatroon

De grootste veranderingen in het CPI-pakket zijn te zien bij de uitgaven aan huisvesting en energie. Die verschuivingen zijn het gevolg van de sterk gestegen energieprijzen en de hogere kosten voor huisvesting.

Aandeel van bestedingen in CPI, 2006

Aandeel van bestedingen in CPI, 2006

Ook het aandeel van mobiele telefonie, internetdiensten en andere vormen van telecommunicatie in de bestedingen is de afgelopen zes jaar flink gestegen. Aan kleding hebben huishoudens minder besteed. Dit komt doordat kledingprijzen de laatste jaren minder zijn gestegen dan de inflatie waardoor men er per saldo relatief minder aan uitgaf.
Ook aan vervoer wordt relatief minder besteed dan in 2000. Dit komt vooral door sterk teruggelopen autoverkopen. Het aandeel van benzine is ongeveer gelijk gebleven.

De afname van het gewicht van recreatie en cultuur heeft meerdere oorzaken: sterk afgenomen uitgaven aan audio-, foto- en computerapparatuur als gevolg van prijsdalingen, fors gedaalde uitgaven aan CD’s en afnemende verkopen van boeken en kranten.

Het nieuwe zorgstelsel

De invoering van het nieuwe zorgstelsel heeft gevolgen voor de samenstelling van de CPI. De gewichten van gezondheid en diverse goederen en diensten nemen toe doordat in de nieuwe reeks alle medische zorg is opgenomen die niet onder de basisverzekering valt, inclusief de premies voor aanvullende verzekeringen.

Jaarlijkse aanpassing mandje

Met het invoeren van het nieuwe mandje wordt de kwaliteit van de CPI verbeterd. In de loop van 2007 werkt het CBS aan verdere verbeteringen van de CPI. Eén daarvan is dat vanaf nu jaarlijks het mandje wordt aangepast om de voortdurend veranderende consumptiepatronen te kunnen blijven volgen.

Gert-Jan van Steeg
 
Meer informatie:
Inflatie in januari 1,4 procent
- Een vernieuwde consumentenprijsindex in 2007