Aantal voltijdwerkers groeit weer

Het aantal personen dat in voltijd werkt is in 2006 voor het eerst sinds vier jaar weer toegenomen. Het groeide met ruim 2 procent vrijwel even snel als het aantal personen met een deeltijdbaan. Het aantal in voltijd werkende vrouwen groeide het afgelopen jaar met ruim 4 procent.

Evenveel voltijdwerkers als in 1996

Na enkele jaren van afnemende werkgelegenheid is in 2006 op de arbeidsmarkt een stijgende lijn ingezet. De werkzame beroepsbevolking groeide met 155 duizend tot bijna 7,1 miljoen personen. Het aantal mensen dat in voltijd werkt (35 uur of meer per week) is ook gestegen. Het was vier jaar achtereen gedaald. Met bijna 4,5 miljoen voltijdwerkers in 2006 is het niveau vergelijkbaar met dat in 1996.

Werkzame beroepsbevolking naar arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking naar arbeidsduur

Groei deeltijdwerk houdt aan

Het aantal mensen met een deeltijdbaan is in 2006 ook toegenomen. In totaal waren er ruim 2,6 miljoen personen die tussen de 12 en 34 uur per week werkten. Hun aantal groeide gestaag in de afgelopen tien jaar, ook in de periode 2002–2005, toen de werkgelegenheid afnam.

Vooral vrouwen vaker in voltijd

Voltijdwerk nam vooral bij vrouwen sterk toe. In 2006 werkten ruim 4 procent meer vrouwen in voltijd dan het jaar daarvoor. Deze groei was sterker dan de groei van het aantal deeltijdwerkers (3 procent). Vrouwen werken overigens veel minder vaak in voltijd dan mannen. Minder dan een kwart van de voltijdwerkers is vrouw.

Ontwikkeling personen met voltijdwerk naar geslacht

Ontwikkeling personen met voltijdwerk naar geslacht

Aantal vaste contracten groeit ook weer

Bijna vier op de vijf voltijdwerkers hebben een vast arbeidscontract. Het aantal voltijdwerkers met een vast contract is in 2006 voor het eerst in vier jaar licht gegroeid. Het aantal voltijdwerkers met een flexibel contract begon al in 2004 weer te groeien, evenals het aantal zelfstandigen. Het aantal flexwerkers met een voltijdbaan groeide fors met 12 procent tot bijna 250 duizend personen. Deze groei is het dubbele van de twee jaren ervoor.

Ontwikkeling personen met voltijdwerk naar arbeidsrelatie

Ontwikkeling personen met voltijdwerk naar arbeidsrelatie

Martijn Souren

Bron: StatLine, Beroepsbevolking naar geslacht