Conjunctuurbeeld: 2006 sluit af met hoogconjunctuur

Nederland heeft het afgelopen jaar conjunctureel gezien veel beter afgesloten dan de twee voorafgaande jaren. Het conjunctuurbeeld van eind december 2006 was aanzienlijk positiever dan dat van eind december 2005, dat op zijn beurt weer veel beter was dan dat van eind december 2004. Deze informatie kan ontleend worden aan de Conjunctuurklok van het CBS.

Vooraf

In de Conjunctuurklok wordt elke maand van vijftien zorgvuldig geselecteerde indicatoren in één plaatje en in onderlinge samenhang getoond of het “goed” of “slecht” gaat en of het “beter” of “slechter” gaat. Door de foto’s van alle maanden achter elkaar te laten zien wordt een film getoond van het verloop van de conjunctuur. Op de CBS-website kan dat interactief worden gedaan voor de periode vanaf 1990 tot heden.

Een belangrijk kenmerk van de Conjunctuurklok is dat het gaat om “real-time”gegevens. Het laat zien hoe men op een bepaald moment met de dan beschikbare gegevens over de conjunctuur dacht. Als door bijstellingen achteraf een bepaalde indicator een andere waarde heeft gekregen dan is dat in de klok zichtbaar in de maand dat deze nieuwe informatie beschikbaar kwam en dus niet op de periode waarop de bijstelling betrekking heeft.

Conjunctuurklok, december 2004-2006

Eind 2004 laagconjunctuur

Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt eind 2004 in de fase van laagconjunctuur (het rode kwadrant). De groei ligt onder hun langjarig gemiddelde en is afgenomen. Het meest opmerkelijke in dit plaatje is dat de vertrouwensindicatoren voor de industrie (het producentenvertrouwen en de ontvangen orders) in de klok achteraan lopen. Meestal is het anders: in een conjunctuurcyclus lopen de vertrouwensindicatoren voorop en van de arbeidsmarktindicatoren de werkloosheid en het arbeidsvolume achteraan. Overigens was er eind 2004 al sprake van enig economisch herstel.

Eind 2005 herstel

Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt eind 2005 in de herstelfase (het gele kwadrant). De groei van de meeste indicatoren ligt nog wel onder hun langjarig gemiddelde maar is toegenomen. Het producentenvertrouwen en de ontvangen orders staan inmiddels bovenaan in de puntenwolk. Daarentegen is de indicator met betrekking tot de vraag uit het consumentenconjunctuuronderzoek of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen als enige in de klok bijna niet van positie veranderd vergeleken met een jaar eerder.

Eind 2006 hoogconjunctuur

Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt eind 2006 in de fase van hoogconjunctuur (het groene kwadrant). De groei neemt nog steeds toe en is inmiddels boven hun langjarig gemiddelde gekomen. Opvallend in dit plaatje is de forse toename in de groei van de vacatures en het arbeidsvolume.

Producentenvertrouwen en werkloosheid het meest verbeterd

Vergelijken we het conjunctuurbeeld eind december 2004 met dat van eind december 2006 dan zijn het producentenvertrouwen en de werkloosheid het meest verbeterd. Deze indicatoren hebben in de klok de grootste sprong gemaakt van onder naar boven. Dat is niet verwonderlijk. Immers, de werkloosheid daalde in deze periode met 80 duizend personen en het vertrouwen van de ondernemers in de industrie steeg van iets onder nul naar bijna 8. De industriële productie daarentegen is het minst verbeterd.