In 2050 ruim 1,6 miljoen meer allochtonen

In 2050 telt Nederland naar verwachting 16,8 miljoen inwoners, tegen 16,4 miljoen nu. De groei komt volledig voor rekening van allochtonen . In 2050 zal 29 procent van de Nederlandse bevolking uit allochtonen bestaan. Nu is dit nog 19 procent.

Aantal autochtonen daalt

Volgens de nieuwe CBS-bevolkingsprognose zal het inwonertal van Nederland tot 2034 blijven toenemen. Daarna gaat de bevolking krimpen. Nederland zal in 2050 zo’n 12,0 miljoen autochtonen tellen, 1,2 miljoen minder dan op dit moment.

Zowel meer niet-westerse als westerse allochtonen

Naar verwachting neemt het aantal allochtonen tot 2050 met ruim 1,6 miljoen toe. Het sterkst groeit de groep niet-westerse allochtonen, van 1,7 naar 2,7 miljoen. De westerse herkomstgroep neemt iets langzamer toe, van 1,4 naar 2,1 miljoen.

Autochtonen en allochtonen

Autochtonen en allochtonen

Niet-westerse tweede generatie verdubbelt

De toename van niet-westerse allochtonen komt grotendeels voor rekening van de tweede, in Nederland geboren generatie. Tussen 2006 en 2050 zal hun aantal verdubbelen tot bijna 1,5 miljoen.

Bij de westerse allochtonen groeit daarentegen de eerste generatie het sterkst. Het gaat overwegend om immigranten uit de Europese Unie. In 2050 zal bijna driekwart van de eerste generatie westerse allochtonen afkomstig zijn uit de huidige EU-lidstaten. Nu is dit iets meer dan de helft.

Westerse en niet-westerse allochtonen naar generatie

Westerse en niet-westerse allochtonen naar generatie

Nieuwe herkomstgroepen groeien het snelst

In de komende decennia laten de drie grootste niet-westerse herkomstgroepen, de Turken, Marokkanen en Surinamers, een naar verhouding bescheiden groei zien. De groei zit vooral bij de groep ‘overig niet-westers’. Veel van deze mensen zijn recent naar Nederland gekomen. Ze zijn vaak relatief jong, waardoor vooral de tweede generatie nog sterk zal groeien. Tot deze groep behoren onder meer de Chinezen, Irakezen, Afghanen en Iraniërs.

Niet-westerse allochtonen naar herkomst

Niet-westerse allochtonen naar herkomst

Ook niet-westerse herkomstgroep vergrijst

Doordat de niet-westerse allochtonen gemiddeld jonger zijn dan de westerse allochtonen en de autochtonen, remmen ze de vergrijzing enigszins. In de toekomst gaan ook zij echter sterk vergrijzen. Momenteel is een op de dertig niet-westerse allochtonen 65 jaar of ouder. In 2050 is dit naar verwachting een op de zes. 

Joop Garssen en Coen van Duin

Bron: StatLine, Kerncijfers allochtonenprognose 2006-2050