In 2004 stopten veel meer ouderen met werken

In 2004 hielden veel meer mensen rond hun 60ste jaar op met werken dan in de jaren daarvoor. Deze toename hangt samen met de vergrijzing en het inkrimpen van het personeelsbestand door werkgevers.

Uittreding rond 60ste jaar toegenomen

De bevolking in de leeftijd van 55 tot 65 jaar groeit sterk. Mede hierdoor is het aantal werkenden van deze leeftijd sterk toegenomen, evenals het aantal mensen dat vervroegd uittreedt. In 2004 hielden 120 duizend werkenden van 55 tot 65 jaar ermee op. Een jaar eerder waren dit er nog 92 duizend. Vervroegde uittreding kan komen door pensionering, maar ook door ontslag, ziekte of andere oorzaken.

Aantal werkenden (55–64 jaar) dat een jaar later niet meer werkt

Aantal werkenden (55–64 jaar) dat een jaar later niet meer werkt

Op alle leeftijden meer uittreders

In verhouding tot het aantal werkenden is de vervroegde uittreding tussen 2000 en 2002 afgenomen, maar daarna gestegen. Van de 60-jarigen die in september 2002 werkten, was 23 procent een jaar later gestopt. Van de 60-jarigen in september 2003 was dat 28 procent. Ook op andere leeftijden ging de uittreding omhoog.

Aandeel werkenden (55–64 jaar) dat een jaar later niet meer werkt

Aandeel werkenden (55–64 jaar) dat een jaar later niet meer werkt

Meer uittreders met prepensioen

De grotere uittreding heeft te maken met de sociale plannen bij de overheid en het bedrijfsleven die het vertrek van ouderen stimuleren. Zo is de instroom in de regelingen voor prepensioen bij de sectoren overheid en onderwijs fors toegenomen. Al met al was de uitstroom van ouderen in 2004 de helft groter dan vier jaar eerder.

Gemiddelde leeftijd bij uittreding nauwelijks veranderd

De werkenden van 55 tot 65 jaar die in 2004 stopten waren gemiddeld bijna 60 jaar oud. De gemiddelde leeftijd bij stoppen is in de periode 1999–2004 nauwelijks veranderd. Mannen zijn gemiddeld 0,4 jaar ouder dan vrouwen als zij ophouden met werken. Op 59 jaar is de uitstroom van vrouwen iets groter dan van mannen, maar in grote lijnen is het patroon van uittreding voor mannen en vrouwen gelijk.

Aandeel werkenden (55–64 jaar) dat een jaar later niet meer werkt, 2003/’04

Aandeel werkenden (55–64 jaar) dat een jaar later niet meer werkt, 2003/’04

André Corpeleijn

Bron: StatLine, Arbeidsdeelname totale bevolking naar leeftijd en geslacht: stromen.