Basisverlegging Consumentenprijsindex in 2007

In 2007 zal de berekening en publicatie van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) op enkele punten wijzigen. De CPI bepaalt het officiële Nederlandse inflatiecijfer. Dit wordt onder andere gebruikt voor aanpassingen van tarieven en contracten. De belangrijkste wijzigingen worden hier in het kort beschreven. Een verdere toelichting zal bij de publicatie van de eerste uitkomsten verschijnen.

De belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de CPI zijn:
 Er komt een basisverlegging naar een reeks 2006 = 100.
 Jaarlijks wordt een nieuw mandje van bestedingen bepaald (jaarlijkse basisverlegging).
 Een deel van de gezondheidszorg en de aanvullende zorgverzekering worden opgenomen in de CPI.

Gevolgen voor de gebruikers van de CPI

Voor de meeste gebruikers van de CPI, bijvoorbeeld bij aanpassingen van contracten of tarieven, hebben de wijzigingen geen bijzondere consequenties. De overgang op een nieuwe reeks 2006 = 100 is voor dit gebruik vergelijkbaar met de basisverleggingen die in het verleden elke vijf jaar al plaatsvonden.

Voor gebruikers die met de gepubliceerde detailcijfers en wegingsfactoren verdere berekeningen willen maken, zijn er wel gevolgen. De CPI zal vanaf de reeks 2006 = 100 worden berekend als een kettingindex met jaarlijkse basisverlegging. Daarbij zal het referentiejaar van de index in de komende jaren worden vastgelegd op 2006. De gewichten worden wel jaarlijks aangepast aan het gewijzigde consumptiepatroon. Verder zullen de interpretatie en gebruiksmogelijkheden van de gewichten enigszins veranderen.

Basisverlegging van de CPI

De consumentenprijsindex meet de prijsontwikkeling van het pakket goederen en diensten, dat een gemiddelde consument koopt. De prijsontwikkeling van elke artikelgroep wordt gewogen met het aandeel ervan in de totale bestedingen van de consument. Bij een basisverlegging worden de gewichten aangepast aan wijzigingen in het consumptiepatroon ten opzichte van de vorige vaststelling van het pakket.

Jaarlijkse basisverlegging

Tot nu toe werd de basis elke vijf jaar verlegd. Voortaan zal dat jaarlijks gebeuren. Hierdoor kan de CPI beter inspelen op recente wijzigingen in het consumptiepatroon.

Uitbreiding van het bereik van de CPI

De in 2006 ingevoerde nieuwe zorgverzekeringswet kent een voor iedereen verplichte basisverzekering en de mogelijkheid om niet verzekerde gezondheidszorg af te dekken met aanvullende verzekeringen.Uitgaven aan gezondheidszorg die niet vallen onder de basisverzekering, zullen in de nieuwe reeks worden opgenomen in de CPI. Dat geldt ook voor de premies voor aanvullende verzekeringen. De basisverzekering is een verplichte sociale verzekering. De premies hiervoor worden betrokken in de berekening van het besteedbaar inkomen, maar blijven buiten het bereik van de CPI.

Downloads