Allochtone hbo'ers: minder vaak werk, minstens even hoge lonen

Allochtonen met een diploma hoger onderwijs verdienden een jaar na afstuderen minstens evenveel als autochtonen. Marokkaanse, Turkse en Surinaamse hbo’ers verdienden zelfs meer dan autochtonen, ook als rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd en studierichting.

Lagere arbeidsdeelname allochtonen

In de ratrace van het onderwijs vallen allochtonen bij iedere belangrijke overgang vaker af dan autochtonen. Allochtonen met een diploma hoger onderwijs komen ook minder vaak aan een baan.
Het aandeel werkenden onder allochtonen die in 2001–2003 een hbo- of universitair diploma hebben gehaald, was lager dan onder autochtone afgestudeerden. Onder hbo’ers van Antilliaanse/Arubaanse en ‘overige niet-westerse’ herkomst was het aandeel werkenden een jaar na afstuderen het laagst. Zeven van de tien hadden werk, tegenover ruim acht van de tien autochtone hbo’ers. Ook wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd en studierichting lag de arbeidsdeelname van de allochtone groepen lager dan van autochtonen.

Aandeel werkenden met diploma hoger onderwijs een jaar na afstuderen, 2001/2003

Hoge lonen Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afgestudeerden

Hoewel allochtone afgestudeerden minder vaak werk hadden, lagen hun lonen een jaar na afstuderen even hoog of hoger dan van autochtone afgestudeerden. Uitzonderingen waren westerse en ‘overige niet-westerse' allochtone hbo’ers.

Loon hbo-afgestudeerden een jaar na afstuderen

Loon universitair afgestudeerden een jaar na afstuderen

Verschillen in leeftijd en studierichting

Voor de hogere lonen van allochtone afgestudeerden zijn drie verklaringen. Ten eerste zijn allochtone afgestudeerden gemiddeld ouder dan autochtone afgestudeerden, en oudere afgestudeerden verdienen over het algemeen meer. Ten tweede kozen niet-westerse allochtonen vaak voor studierichtingen die resulteren in goed betalende banen, zoals de economische en de juridische sector. Ten slotte werkten Marokkaanse, Turkse en Surinaamse universitair afgestudeerden gemiddeld meer uren per week.

Beperkte loonverschillen universitair opgeleiden

Als met deze factoren rekening wordt gehouden, verdwijnen de loonverschillen bij universitair afgestudeerden nagenoeg. Antilliaanse/Arubaanse afgestudeerden verdienden zelfs minder.
Bij hbo’ers lag dat anders. Marokkaanse, Turkse en Surinaamse hbo’ers verdienden na correctie voor verschillen in groepssamenstelling, studierichting en arbeidsduur nog steeds meer dan autochtone hbo’ers. Alleen de overige niet-westerse hbo’ers verdienden minder dan autochtonen.

Luc Verschuren en Marjolijn Das

Bron: StatLine, Arbeidsmarktpositie van voltijd geslaagden in het hoger onderwijs